Ocena brak

Ryzyko zmiany stopy procentowej

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

  1.  

    Ryzyko zmiany stopy procentowej oznacza zagrożenie banku komercyjnego zmniejszeniem dochodów na skutek obniżenia stopy oprocentowania kredytów bądź zwiększenia wydatków przy wzroście stopy oprocentowania depozytów i lokat. Wzrost stopy oprocentowania kredytów stanowi też szansę wzrostu dochodów, a spadek stopy oprocentowania depozytów i lokat szansę zmniejszenia wydatków banku. Ogólnie zmiany stóp procentowych prowadza do ryzyka niekorzystnej zmiany dochodów banku komercyjnego lub też do powstania szansy korzystnego ich wzrostu. Jeżeli bank komercyjny w swoich aktywach ma papiery wartościowe, zmiany stopy procentowej stwarzają zagrożenie i dla dochodów banku, i dla wartości będących w jego posiadaniu składników majątkowych, jako że wartość rynkowa papierów wartościowych zależy od rynkowej stopy procentowej, przy czym zależność ta jest bardziej wyraźna w przypadku dłużnych panierów wartościowych, mniej wyraźna w przypadku własnościowych papierów wartościowych.

    Zmiany rynkowej stopy procentowej mogą doprowadzić do następujących efektów:

  2. kiedy pozycje aktywów i pasywów o stałym oprocentowaniu mogą dopasować się do zmiany rynkowej stopy procentowej tylko częściowo, powstaje luka między dochodami i wydatkami banku, co ma wpływ na rentowność banku;

 

  • kiedy zmiany rynkowej stopy procentowej maja wpływ nie tylko na niedopasowanie w oprocentowaniu pozycji aktywów i pasywów, ale także na wartość rynkową tych aktywów i pasywów.

Podobne prace

Do góry