Ocena brak

RYZYKO WYPŁACALNOŚCI

Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013

Możliwość wystąpienia trudności w spłacie zobowiązań bez względu na termin ich wymagalności. W związku z tym bank, poza tworzeniem odpowiednich rezerw na pokrycie potencjalnego ryzyka, powinien utrzymywać określone minimum kapitałów własnych w zależności od wielkości aktywów i zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem strat. Zależność taka wynika z zasady traktowania kapitału własnego jako bufora wchłaniającego niespodziewane straty. Stąd wypłacalność banku określana jest na podstawie współczynnika wypłacalności. Współczynnik wypłacalności jest ustalany jako iloraz funduszy własnych powiększonych o kapitał krótkoterminowy i pomniejszonych o kwotę przekroczenia progu koncentracji kapitałowej do całkowitego wymagania kapitałowego pomnożonego przez 12,5.

Kapitał krótkoterminowy (dodatkowe pozycje bilansu banku) jest ustalany i wykorzystywany na pokrycie określonego ryzyka przez banki, których skala działalności handlowej jest znacząca. Kapitał ten to suma: a) zysku rynkowego na wszystkich pozycjach pierwotnych wynikających z operacji zaliczonych do portfela handlowego, zrealizowanego w bieżącym okresie sprawozdawczym, pomniejszonego o znane obciążenia np. dywidendy; b) straty (-) zrealizowanej na wszystkich pozycjach zaliczanych do portfela bankowego, zrealizowanej w bieżącym okresie sprawozdawczym, a nieujętej w funduszach własnych; c) zobowiązań z tytułu pożyczek podporządkowanych spełniających kryteria uchwały Komisji Nadzoru wartości kapitału podmiotów zależnych (w przypadku gdy bank podlega nadzorowi skonsolidowanemu, a wartość kapitału podmiotu zależnego jest ujemna); d) aktywów niepłynnych (-), tj. aktywów trwałych banku oraz zapasów towarów nieujętych w ryzyku cenowym.

Całkowite wymaganie kapitałowe jest sumą określonych rodzajów ryzyka, którymi są dla banku o znaczącej skali działalności handlowej: ryzyko kredytowe w zakresie portfela bankowego; ryzyko walutowe w zakresie portfela bankowego i handlowego; ryzyko cen towarów w zakresie portfela bankowego i handlowego; ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych w zakresie portfela handlowego; ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych w zakresie portfela handlowego; ryzyko ogólne stóp procentowych w zakresie portfela handlowego; ryzyko rozliczenia dostawy oraz ryzyko kontrahenta w zakresie portfela handlowego; przekroczenie limitu koncentracji wierzytelności; ryzyko gwarantowania emisji papierów wartościowych w zakresie portfela handlowego; z innych rodzajów ryzyka.

Natomiast dla banku o nieznaczącej skali działalności handlowej są to: ryzyko kredytowe w zakresie portfela bankowego; ryzyko walutowe w zakresie portfela bankowego i handlowego; ryzyko cen towarów w zakresie portfela bankowego i handlowego; ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych w zakresie portfela handlowego; przekroczenie limitu koncentracji wierzytelności; z innych rodzajów ryzyka.

Współczynnik wypłacalności w określeniu wymagań kapitałowych dla banków koncentruje się przede wszystkim na ryzyku kredytowym, wynikającym z charakteru zaangażowania bilansowego i pozabilansowego banku, oraz na strukturze funduszy własnych banku. Ponieważ na różnych aktywach i zobowiązaniach pozabilansowych ciąży różny poziom ryzyka kredytowego, polegający na możliwości niespłacenia należności bankowi lub niewywiązania się z innych płatności, które mogą spowodować konsekwencje dla banku wynikające z realizacji gwarancji lub poręczeń, stąd przypisuje się różne wagi poszczególnym grupom aktywów i pozycji pozabilansowych. Wagi te wynikają z oceny poziomu ryzyka kredytowego związanego z każdą grupą. Gdy ryzyko kredytowe jest wyższe, to wyższa jest także waga ryzyka, a tym samym wyższa jest suma zważonych aktywów i zobowiązań pozabilansowych - oznacza to adekwatnie wyższy poziom wymaganych kapitałów własnych.

Podobne prace

Do góry