Ocena brak

RYZYKO WALUTOWE

Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013

Niebezpieczeństwo pogorszenia się sytuacji finansowej banku na skutek niekorzystnej zmiany kursu walutowego i ceny złota z tytułu utrzymywania otwartych pozycji walutowych i otwartych pozycji w złocie. Oznacza to, że źródłem r.w. jest niepokrywanie się struktury walutowej aktywów z pasywami i zobowiązaniami pozabilansowymi.

Aby ograniczyć r.w., bank na bieżąco dokonuje pomiaru i kontroli r.w., wyznaczając: 1) pozycje walutowe indywidualne dla poszczególnych walut, będące różnicą pomiędzy wartością bilansowych i pozabilansowych składników o charakterze aktywnym i pasywnym wyrażonych w danej walucie obcej lub indeksowanych do waluty obcej. Różnica dodatnia, zwana długą pozycją walutową, występuje wówczas, gdy składniki o charakterze aktywnym przewyższają składniki pasywne w danej walucie, a różnica ujemna, zwana krótką, w sytuacji odwrotnej - tzn. pasywa przewyższają aktywa; 2) pozycję walutową całkowitą, rozumianą jako suma ujemnych lub suma dodatnich pozycji walutowych indywidualnych dla poszczególnych walut obcych i złota, w zależności od tego, która z tych sum jest większa, jeśli chodzi o wartość bezwzględną.

Pozycje walutowe otwarte bank może utrzymywać pod warunkiem osiągnięcia normy dopuszczalnego r.w., czyli posiadania nadwyżki funduszy własnych banku ponad sumę wymagania kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego i rezerwowego wymagania kapitałowego.

Podobne prace

Do góry