Ocena brak

Ryzyko, rentowność i płynność banku

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Istnieje ścisły związek między ryzykiem płynności a pozostałymi ryzykami na jakie narażona jest działalność bankowa. Zatem zagrożenie utratą płynności decyduje o narażeniu banku na występowanie pozostałych ryzyk. Zarządzanie płynnością jest procesem złożonym i wymaga koordynacji z działaniami mającymi na celu efektywne zarządzanie rentownością. Tutaj właśnie występuje sprzeczność i związane z tym problemy . Możliwości ich przezwyciężenia zadecydują o tym czy działalność banku będzie obarczona dużym ryzykiem czy też nie.

 

Płynność oznacza zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Brak płynności może doprowadzić podmiot gospodarczy do bankructwa niezależnie od poziomu osiąganej rentowności. Utrzymanie płynności finansowej jest uzależnione od racjonalności i skuteczności zarządzania bilansem banku. W bilansie banku znajdują wyraz operacje dokonane w celu pozyskiwania kapitału z zewnątrz i jego inwestowania. Sztuka racjonalnego zarządzania bilansem polega na odpowiednim kształtowaniu portfeli aktywów i pasywów.

Istnieją sprzeczności między utrzymaniem płynności i rentowności:

 1.  
  •  
   1. Występują rozbieżności między terminami wymagalności pasywów i zapadalności aktywów, ujawniają one brak środków do pokrycia zobowiązań. Stanowi to zagrożenie dla płynności banku.

   2. Sprzeczność między dochodem a płynnością.

-transformacja terminów sprzyja wzrostowi dochodów, ale zagraża płynności.

 • płynność kosztuje, tzn. gotowość banku do realizacji płatności w terminie wymaga utrzymywania aktywów niedochodowych, wówczas kosztem jest kwota obniżonego dochodu.

 1.  
  •  
   1. Płynność kosztuje

Gotowość banku do realizacji płatności w terminie wymaga utrzymywania aktywów niedochodowych ( gotowość w kasie - kosztem będzie kwota obniżonego dochodu

4. Trudne jest dokładne wyszacowanie strumieni dopływu i odpływu środków pieniężnych.

Skuteczne zarządzanie płynnością wymaga racjonalnego koordynowania portfeli aktywów i pasywów z punktu widzenia terminów płatności oraz realnego prognozowania strumieni pieniężnych.

 

Podobne prace

Do góry