Ocena brak

Ryzyko płynności i jego przyczyny

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Przez ryzyko płynności należy rozumieć zagrożenie banku utratą zdolności do wywiązywania się z bieżących obowiązków płatniczych. Utrata płynności wywiera negatywny wpływ na wyniki finansowe banku i odwrotnie – skutki utraty kapitału, niekorzystne zmiany procentu lub kursów walutowych mogą stać się przyczyną braku płynności banku.

Ryzyko płynności dzieli się na:

  1. Ryzyko pierwotne wynika z gospodarowania aktywami i pasywami bilansu, a w konsekwencji stanowi źródło zagrożenia wyniku finansowego.

  2. Ryzyko wtórne wynika z poniesionych strat z powodu niekorzystnych zmian „cen” i utraty kapitału.

 

Przyczyny zagrożeń płynności:

  1. Aktywne ryzyko płynności – niebezpieczeństwo opóźnienia dopływu strumieni pieniężnych w stosunku do terminów umownych. Są to opóźnienia spłat rat kapitału i odsetek. Przy pierwotnym zrównoważeniu strumieni przepływów kapitału w danym przedziale czasowym powstaje luka, która stanowi zagrożenie dla terminowego wywiązywania się banku z wymagalnych zobowiązań. Tzw. Ryzyko terminu – nieplanowane wydłużenie zaangażowania kapitału w aktywnych operacjach banku.

  2. Pasywne ryzyko uzupełniające refinansowanie (transformacja terminu kapitałów pozyskanych i inwestowanych) – zagrożenie występuje wtedy, gdy w sytuacji świadomie zamierzonego niedopasowania pozycji bilansu w określonych terminach zapadalności i wymagalności nie można uruchomić źródeł zastępczego refinansowania,

  3. Ryzyko zawartych umów – tu szczególnym zagrożeniem jest masowe wycofywanie depozytów przed terminem. Ryzyko to może być aktywne – pojawienie się nieoczekiwanych roszczeń beneficjentów do realizacji kredytów, lub pasywne – niebezpieczeństwo nieoczekiwanego wycofania funduszy.

 

Podobne prace

Do góry