Ocena brak

RYZYKO BANKOWE

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

RYZYKO BANKOWE – negatywne odchylenieprawdopodobieństwo wystąpienia straty (synonim

niepewności). Jest uzależniony od czasu.

 

Rozmiary ryzyka zależą od:

 1. czynniki ogólno-gospodarcze

 2. czynniki społeczne (zachowanie klientów)

 3. czynniki polityczne (jakieś wydarzenie)

 4. czynniki demograficzne (stopa bezrobocia)

 5. czynniki techniczne (stan infrastruktury)

 

Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego:

 1. wzrost ryzyka finansowego w gospodarce ( wykorzystywanie kredytów na rozwój przedsięwzięć )

 2. rosnące zapotrzebowanie na kredyty ze strony małych i średnich firm

 3. częste zmiany w gospodarce i aktualnych aktów prawnych

 4. rosnąca konkurencja na rynku usług bankowych

 

Rodzaje ryzyka bankowego:

* ze względu na przyczynę wystąpienia

 1. powodowane przez rynek

 • ryzyko zmian systemów politycznych i koniunkturalnych

 • ryzyko utraty płynności

 • ryzyko zmiany poziomu stopy %

 • ryzyko inflacji i zmian kursowych

 1. powodowane przez klientów banku

 • ryzyko indywidualne

 • ryzyko zbiorowości

 1. powodowane przez czynniki organizacyjno-techniczne

 • ryzyko organizacyjne zarządzania i doboru kadry

 • ryzyko techniczno-informatyczne

 

RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI ( TERMINOWE )

 1. aktywne – związane z istnieniem niebezpieczeństwa, że kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle lub uczyni to w terminie późniejszym. Rośnie gdy więcej jest kredytobiorców.

 2. pasywne – dotyczy wcześniejszego odebrania środków z banku niż zostało to ustalone w umowie

 

RYZYKO STOPY % wrażliwość zaksięgowanych dochodów banku na przyszłe zmiany stopy %.

Należy ocenić typy:

 1. ryzyko dochodu – ryzyko poniesienia straty w pozycji dochodu z oprocentowania netto, jeżeli zmiany w stopach % kredytów nie będą synchronizowane.

 2. ryzyko inwestycji – ryzyko zmiany zaksięgowania wartości inwestycji o stałej stopie % wynikająca ze zmian w rynkowej stopie %

 

RYZYKO KURSOWE zagraża wszystkim operacjom bankowym zdenominowanym w walutach obcych (zwłaszcza kursy dewizowe).

Kurs wzrasta – ryzyko aktywne maleje

Kurs maleje – ryzyko pasywne wzrasta

 

RYZYKO KREDYTOWE
 1. ryzyko wynikające z kondycji ekonomiczno-finansowej firmy ( najważniejsze )

 2. ryzyko związane z zawieraną transakcją

 3. ryzyko związane z zawieraną transakcją w czasie jej trwania ( monitoring )

 • malejące obroty ( sprzedaż maleje – należności rosną ) – sygnały ostrzegawcze

 • zwroty czeków

 • debety

 • otwieranie rachunków w innych bankach

 • brak środków na płace

 • zapasy rosną

 • wyprzedaż majątku

 • malejące zyski op. – (straty rosną) – z działalności operacyjnej (podstawowej)

 

 

CHARAKTER RYZYKA:

 1. aktywny – r. jest i powinien być ograniczony ( mierzony ) przez bank to r. Związane z niespłaceniem przez klienta rat kredytu i odsetek

 2. pasywny – trudnomierzalne, można je zakwalifikować do zjawisk niepewnych ( z otoczeniem zewnętrznym), bank nie ma wpływu na jego intensywność . Powstaje w związku z pozyskaniem przez bank środków finansowych na prowadzenie działalności kredytowej na niekorzystnych warunkach, w związku z wcześniejszym wycofaniem środków z banku przez klientów oraz z możliwością nie uzyskania kredytów refinansowych ( głównie z NBP ).

 

Metody ograniczania ryzyka kredytowego:

 1. zabezpieczenie prawne

 1. zabezpieczenie typu osobistego – jego istotą jest to, że kredytobiorca odpowiada za spłatę kredytu odpowiada całym swoim aktualnym i przyszłym majątkiem

 1. zabezpieczenia rzeczowe - ograniczają odpowiedzialność do konkretnych składników majątku

 • zwykła

 • kaucyjna

 • przymusowa

 

2) Dywersyfikacjarozproszenie ryzyka

3) Transferowanie ryzyka

4) Silna kontrola w banku

 

Podobne prace

Do góry