Ocena brak

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - ATENY

Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011

Ateny leżały w Attyce , suchej i mało urodzajnej krainie Grecji Środko-wej , której największym bogactwem była rozwinięta linia brzegowa , obfitują-ca w naturalne przystanie . poprzedzielane górami równiny zamieszkiwała lud-ność trudniąca się uprawą roli i ogrodnictwem , tereny górzyste wykorzystywa-no jako pastwiska , na wybrzeżu dominowało rzemiosło.

W II tysiącleciu opanowały Attykę plemiona jońskie , które zmieszały się z podbitą ludnością przedgrecką . W I tysiącleciu na czoło gmin-państewek plemiennych zaczęły wysuwać się Ateny . Pod ich przewodnictwem nastąpiło zjednoczenie państewek w jedną całość - POLIS.

Ustrój społeczny Aten przedstawiał się następująco : na czele stał król - Basileus , którego władza była ograniczona przez arystokrację rodową .Tworzyła ona organizację o nazwie AREOPAG .Miała ona szerokie kompeten-cje administracyjne i sądowe . Karała wykroczenia przeciw ustawom , obsadzała urzędy .Funkcje króla stopniowo przejmowali urzędnicy - ARCHONTOWIE .

Osiągnięciem ustrojowym Aten było spisanie praw , którego dokonał Drakon w 621r. p.n.e. Prawa jego były niezwykle surowe .

W 594r.p.n.e. z racji ruchów społecznych w Koryncie misję zreformowa-nia państwa otrzymuje Solon . Jego reformy poszły w dwóch kierunkach : poli-tycznym i społeczno - gospodarczym . Zawarł on w nich m.in. zniesienie dłu-gów tzw.seisachteia , zezwolił także na swobodne przekazywanie testamentem ziemi , przeprowadził reformę monetarną , obniżył też jednostki miary . Zwłasz-cza ostatnie reformy otworzyły przed eksportem ateńskim nowe rynki na wschodzie i zachodzie .

Już przed Solonem wytworzył się w Atenach nowy podział społeczeń-stwa, który dla celów służby wojskowej dzielił ludność na kilka grup wedle po-siadanego majątku , nie zaś urodzenia . Byli więc : PENTAKOSIODYMNOI , RYCERZE , ZEUGITAI I TECI ( najubożsi) .

Reformy Solona wprowadziły spory między arystokracją , a biedotą .

Kolejno przyszły czasy na rządy Pizystrata i jego synów Pizystratydów : Hippiasza i Hipparcha . Byli oni klasycznymi przykładami tyranii . Pragnąc zdobyć popularność wśród Ateńczyków , a jednocześnie wzmocnić wewnętrz-nie Ateny przeprowadzał wiele reform . Kopalnie złota dały Pizystratowi środki finansowe nie tylko na utrzymanie siły zbrojnej ale i na rozbudowanie Aten . Miasto przeżyło wtedy okres nieznanej wcześniej świetności . Jego dążeniem było także ugruntowywanie potęgi Aten na zewnątrz . Ateńczycy zdołali poko-nać Megarę i przyłączyć Salaminę. Rosło jednak niezadowolenie z rządów tyra-na. Przywódca opozycji arystokratycznej Klejstenes doprowadził przy pomocy Sparty do obalenia rządów tyranów i uzyskawszy poparcie ludu przeprowadził w 508 / 507 p.n.e. nowe reformy, które zapoczątkowały demokrację ateńską. 

Po zwycięstwach odnoszonych w wojnach grecko - perskich nastąpił wzrost znaczenia politycznego A. Z inicjatywy Temistoklesa rozpoczęto budowę Pire-usu i rozbudowano flotę ateńską; przy budowie floty znalazła zatrudnienie naj-uboższa część ludności zw. Tetami; z niej rekrutowały się również załogi okrę-tów. Ateny zdobyły przodującą pozycję na morzu. W 478 / 477 p.n.e. powołano pod jej przewodnictwem Ateński Związek Morski . Jednym z jego twórców był Arystydes. Przy pomocy Związku Ateny kontynuowały wojnę z Persją i zara-zem dążyły do zdobycia hegemonii w całej Grecji .

Głównym jednak jej rywalem w tej walce była Sparta .

Podobne prace

Do góry