Ocena brak

Rywalizacja nuklearna i wyścig zbrojeń

Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012

OGÓLNIE

-radziecki ekspansjonizm polityczny i gospodarczy w Europie Srodkowej stał się sygnałem ostrzegawczym dla reszty aliantow,szczególnie Ameryki

-radca ambasady ameryk.w ZSRR i ekspert ds.radzieckich(Kennan) zalecał opór wobec radzieckiej ekspansji-swoje poglądy wyłożył w depeszy zwanej Długim Telegramem(13 stron),wysłanej w 02.1946 z Moskwy do Waszyngtonu.Zalecał przystąpienie do działań, których celem byłoby powstrzymanie komunizmu i radzieckiej ekspansji za pomocą środków politycznych,gospod.i militarnych.

-depesza dała podwaliny dla oficjalnej doktryny politycznej USA zw.doktryną powstrzymywania i ustanowiła ona swego rodzaju fundament dla doktryny Trumana i planu Marshala

-w tym czasie pojawił się terminzimna wojna”,który określał pewien stan stosunków m.narodowych,zasadniczym jego elementem była wzajemna wrogość i strach przed przeciwnikiem

-żródłem wybuchu zimnej wojny było wejście przez jedno z mocarstw w posiadanie broni jadrowej

-zimna wojna nie polegała na konfrontacji militarnej,lecz na rozwoju i udoskonaleniu środków dzięki którym każda ze stron mogłaby zniszczyć przeciwnika

-opierała się przede wszystkim na rywalizacji nuklearnej między ZSRR i USA

-po zrzuceni bomb atomowych na Hiroszime i Nagasaki przez Amerykanów,największym problemem Stalina był fakt,że nie dysponuje siłami strategicznymi,dzięki którym mógłby bezpośrednio zaatakować Stany,mógł jedynie prowadzić wobecEuropy Zach.politykę eskalacji zagrożenia i w ten sposób powstrzymywać atak Amerykanów na ZSRR( wg.Stalina taki atak był możliwy)

-po 1945 podstawowym celem Kremla stalo się osiągnięcie stanu równowagi nuklearnej

-alternatywą wobec tego było usilowanie umiędzynarodowienie energii atomowej,a tym samym usunięcie jej ze strefy poliyki m.narodowej(pomysl Ameryk.)

-1946 jedną z pierwszych decyzji ONZ było utworzenie Komisji Energii Atomowej

-w trakcie I posiedzenia;przemawiajacy w imieniu USA Bernard M.Baruch przedstawił plan utworzenia kontroli badań atomowych,miałby on całkowitą wyłączność na badania i produkcje wszystkiego co dotyczy broni nuklearnej ,pełne prawo kontroli obiektów i urządzeń nuklearnych oraz inspekcji atomowych obiektów we wszystkich krajach

-Stany zobowiązały się,że po wprowadzeniu skutecznej kontroli m.narodowej zaprzestaną produkcji broni atomowej i zniszczą jej zapasy

-oczywiste było jednak,że nie zniszczą posiadanej już wiedzy z dziedziny techniki nuklearnej i tum samym zachowają przewage nad ZSRR

-co do ZSRR,to akceptując plan Barucha musiałby wstrzymać własny,poważnie już zaawansowany program badań w dziedzinie fizyki nuklearnej

-utworzenie Kominformu( 09.1947) na posiedzeniu 9 europejskich partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie skłoniło państwa Europy Zach.do szukania form ściślejszej wspólpracy militarnej

-17.03.1948 W.B, Fr,i kraje Beneluxu podpisały w Brukseli pakt o współpracy militarnej,politycznej,ekonomicznej i kulturalnej(kulturowej??) na okres 50lat.Pakt zawierał klauzulę zobowiązującą państwa członkowskie do automatycznego udzielenia pomocy militarnej w przypadku agresji zbrojnej na jedno z nich.

-03.1949 negocjatorzy zaprosili 5 kolejnych panstw: Norwegię,Danię,Włochy,Portugalię i Islandię

-4.04.1949 10 wspomnianych państw + USA i Kanada podpisały w Waszyngtonie traktat o utworzeniu Paktu Północnoatlantyckiego-NATO

-punkt 5 mowił,że „napaść zbrojna na jednego lub wiecej państw sygnatariuszy będzie uznana za napaść zbrojną na wszystkie pozostałe”

-1951 Kongres USA ustalił program pomocy militarnej dla krajów sojuszniczych-Program Wzajemnego Bezpieczeństwa-MSP

-7.05.1955 przyjęcie RFN do NATO sopwodowało reakcję radziecką

-14.05.1955 ZSRR i jego europ.sojusznicy:Albania,Bułgaria,Czechosłowacja,Polska,NRD,Rumunia i Węgry podpisały w W-wie akt powstania sojuszu wojskowego zw.Ukladem W-skim.Przewidywał obrone i wzajemną pomoc w wypadku napaści zbrojnej na jedno lub kilka państw z układu

-układ przewidywał stacjonowanie jednostek radzieckich na terenach NRD,Rumunii,Wegier i Polski-stały się one środkiem nacisku i szantażu poliytcznego

-Uklad W-ski stał się znacznym wzmocnieniem bloku radzieckiego wobec NATO

WYŚCIG ZBROJEŃ

-prace nad projektem bomby atomowej prowadzone były w USA od 1942 w Los Alamos pod kierownictwem Roberta Oppenheimera –projekt MANHATAN

-12.1942 w Chicago Enrico Fermi przeprowadził I kontrolowaną reakcje łańcuchową

-16.07.1945 Amerykanie przeprowadzili I próbny wybuch bomby atomowej

-od momenyu ataku na Hiroszime i Nagasaki doszło do intensyfikacji zbrojeń

-w odniesieniu do wzmożonych wysiłków państw w dziedzinie zbrojeń zaczęto używać terminu „wyścig zbrojeń”,oznaczającego ich dążenie do zwiększenia ilości i jakości materialnych środków i zasobów koniecznych do prowadzenia działań wojskowych

-badania nad bronią atomową prowadzono w ZSRR już przed wojną,bez większych rezultatów

-w trakcie wojny wywiad radziecki systematycznie informował Stalina o postępach projektu MANHATAN

-po wojnie zinensyfikowano prace nad programem nuklearnym –BORODINO

-w ciągu kilku lat stworzono przemysł nuklearny,od kopalni wydobywajacych uran po zaklady wytwarzające izotopy uranu w pluton niezbędny do prod.broni atomowej

-1949 kierujący programem Igor Kurczatow mógl już przystąpić do budowy urzadzenia atomowego-TYKWA

-26.08.1949 o godz.4.00 przeprowadzono w obecności Berii I eksplozje atomową ( kryptonim pierwsza błyskawica)

-nie ogłoszono z tej okazji komunikatu,ale lotnictwo ameryk.i brytyjskie odkryło skażenie atmosfery i po przeprowadzeniu badań nie było wątpliwości-amerykański monopol przestał istnieć

-ameryk.naukowcy przewidywali,że ZSRR opanuje produkcję jądrową nie wczesniej niż w połowie lat 50-tych.Przypuszczenia opierano na ocenie radzieckiego przemyslu,który był raczej zacofany.Nie wzięto pod uwagę,że w ZSRR stworzono przemysł zbrojeniowy,w tym nuklearny,całkowicie odizolowany od reszty przemysłu,oparty na nowoczesnych technologiach,zdolny do produkcji uzbrojenia porównywalnego z amerykań.Dotyczyło to nie tylko broni nuklearnej,ale i rakiet,samolotów,czołgów

-zdolność ZSRR dotrzymania kroku USA w najbardziej wyrafinowanej działalności czyli w programie nuklearnym widać na przykładzie produkcji wodorowej

-USA podjęły decyzję o realizacji tego programu w 1950

-1.11.1952 I eksplozja bomby wodorowej

-08.1953 I eksplozja wodorowa w ZSRR

-w 1950 radzieckie wydatki zbrojeniowe wyniosły 15,5 mld$,przewyższały o 1mld wydatki ameryk.Rok pózniej ZSRR wydał 20,1 mld$ a USA 33,3mld$

-w Stanach zbrojenia wzmagały koniunktutę,w ZSRR i krajach satelickich zwiększały nędzę społeczeństwa

-4.1957 ZSRR umieścił na orbicie okołoziemskiej sztucznego satelitę-Sputnika,dla fachowców był to dowód,że ZSRR dysponuje środkami przenoszenia bomby atomowej,” szok sputnikowy”pokazał że terytorium Stanów nie jest już dla Rosjan nieosiagalny

-11.1960 j.Kennedy przekonal Kongres o potrzebie zwiększenia wydatków na zbrojenie i badania kosmiczne-w skład uzbrojenia doszła rakieta ATLAS a w ’62 TITAN o zasiegy ponad 14tys.km

-szczytowym zagrożeniem był kryzys rakietowy na Kubie w 1963,kiedy to obie strony stanęly ns krawędzi wojny atomowej.(cała akcj jest dokladnie opis.w pytaniu dot.kryzysu)

-wycofanie się ZSRR z Kuby i zniesienie blokady wyspy przez str.ameryk,uchroniło swiat przed wojną,ale jednocześnie postawiło Ameryke przed problemem opracowania nowych strategii i doktryny wojskowej wobec ZSRR,musieli zrezygnować z doktryny „zmasowanego odwetu”przy uzyciy sił nuklearnych wobec Wschodu

-w latach 70-tych ZSRR prześcignął Stany w liczbie posiadanych rakiet kontynentalnych

-1975 agresywna polityka Rosji zmusiła Nixona do wprowadzenia w życie programu budowy rakiet wielopociskowych.Jedna rakieta posiadała 10 pocisków mogących przenosić głowice atomowe(program był odp.na radzieckie rakiety balistyczne)

-charakterystyczna cechą wyścigu zbrojeń jest jego zasięg

-USA i ZSRR krótko były jedynymi dysponentami broni nuklearnej

-utworzenie Klubu Atomowego:10.1952 dolącza Wlk.B. w ’60 Francja,w ‘64 ChRL,w latach 90-tych,po rozpadzie ZSRR państwami atomowymi stały się:Białoruś,Ukraina i Kazachstan

-kraje takie jak Brazylia,RPA,Korea Pd i Pn,Libia,Iran,Irak pracowały nad bronią atomową

-obecnie bronią atomową dysponuje również Pakistan,Izrael,Indie(5.1998 Pakistan i Indie- próbne wybuchy)

-w wyścigu brały udział wszystkie regiony geopolityczne

-prawie wszystkie państwa rozbudowały swoje siły zbrojne,tylko nieliczne jak Islandia i Kostaryka nie miały żadnych wojsk

-główną siłą napędową wyścigu zbrojeń były dwa rywalizujące ze sobą mocarstwa,przodowały we wprowadzeniu do sił zbrojnych nowych generacji i rodzajów broni(jądrowa,neuronowa,laserowa,rakietowa,satelitarna)

-w arsenałach jądrowych członków klubu atomowego znajdowało się 55-60tys ładunków nuklearnych,z czego 98% w posiadaniu ZSRR i USA

-chcac zminimalizować wyścig USA i ZSRR rozpoczęly rokowania rozbrojeniowe SALT

-26.05.1972 został podp.w Moskwie SALT 1,zawierający dwa porozumienia

1)bezterminowy układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej(ABM)

-5 letni uklad o niektórych środkach w zakresie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych(ICB)

-04.1978 Stany zapowiedziały wstrzymanie prac nad bronią neutronową,a wygaśnięcie umowy SALT1 otworzyło droge do przewagi liczebnej w broniach strategicznych

-18.06.1979 Wiedeń podp.układ rozbrojeniowy SALT 2,nie wszedł on w życie

-mimo licznych porozumień ZSRR poszerzał krąg państw satelitarnych(napadł na Afganistan,radzieccy i enerdowscy generałowie dowodzili kubańskimi oddziałami w Etiopii),to wywołało w Amerykanach tworzenie się nastrojów wojennych

-wybrany w 1981na prezydenta Regan przywrócił program budowy nowych systemów broni,takich jak bombowiec B-1,rozpocząl też rozmieszczenie rakiet MX-międzykontynentalne,wystrzeliwane z wyrzutni naziemnych

-1983 wprowadził do Europy w ramach NATO rakiety średniego zasięgu i rozpoczął proces Strategicznej Inicjatywy Obronnej( SDI )-system obrony przeciwrakietowej

-przyczyniło się to do zachwiania równowagi w wyścigu zbrojeń.Po raz pierwszy w rywalizacji nuklearnej zaistnialaby sytuacja,w której jedna ze stron byłaby w stanie obronić się przed atakiem nuklearnym,w tej sytuacji ZSRR został poddany presji.

-ZSRR osiągnął kres swoich możliwości technologicznych

-Regan przyczynił się też do rozbudowy potencjału kosmicznego w ramach tzw. „gwiezdnych wojen”

-pomimo zmniejszenia ilości ładunków nuklearnych w wyniku realizacji porozumień rozbrojeniowych i redukcji sił zbrojnych w Europie nadal w arsenałach wielu państw znajdują się duże ilości broni.

Podobne prace

Do góry