Ocena brak

Rynek pracy i bezrobocie

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

RYNEK PRACY – jest bardzo ważny, gdyż pełni dwie podstawowe funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z podażą pracy stwarza on możliwości otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on źródłem tego podstawowego czynnika wytwórczego. Płace otrzymane ze sprzedaży pracy stanowią źródło utrzymania dla ogromnej większości ludzi. Inne dochody jak na przykład renty dla właścicieli ziemi czy odsetki dla właścicieli kapitału, odgrywają znacznie mniejszą rolę. Nie ma jednego rynku pracy, jest ich tyle, ile zawodów czy rodzajów wykonywanych prac.

Przedsiębiorstwa zaoferują tym większą liczbę miejsc pracy, im niższa jest płaca realna. Jeżeli wartość krańcowego produktu pracy jest wyższa od płacy realnej, to przedsiębiorstwa zwiększają zyski poprzez wzrost zatrudnienia (dodatkowy dochód z każdego kolejnego pracownika). Jeżeli wartość krańcowego produktu jest niższa od płacy realnej, to przedsiębiorstwa zmniejszają zatrudnienie, unikając w ten sposób strat wynikających z zatrudnienia ostatniego pracownika po koszcie krańcowym. Pracodawcy maksymalizują wiec zyski, zwiększając zatrudnienie do punktu, w którym wartość krańcowego produktu pracy zrównuje się z płacą realną,.

BEZROBOCIE – jest to niepożądany i przedłużający się stan pozostawania bez pracy spowodowany niemożliwością znalezienia zatrudnienia.

Istnieje kilka przyczyn bezrobocia:

Spadek zagregowanego popytu, który powoduje bezrobocie cykliczne

Niedostateczna informacja i mała mobilność niechęć do zmiany miejsca zamieszkania) są przyczynami bezrobocia frykcyjnego

Zmieniająca się struktura rozwijającej się gospodarki, rozwój pewnych gałęzi i upadek innych są przyczynami zmniejszania się popytu na niektóre zawody, które powoduje pojawienie się bezrobocia strukturalnego.

Podobne prace

Do góry