Ocena brak

Rynek paliw płynnych i ciekłych - WPROWADZENIE TEORETYCZNE

Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011

Przed omówieniem tematu głównego wyjaśnię kilka często pojawiających się pojęć ekonomicznych .

RYNEK  to zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego , że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji alternatywnych dóbr , decyzje przedsiębiorstw o tym , co i jak wytwarzać oraz decyzje pracowników dotyczące tego jak wiele i dla kogo pracować zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiedniemu dostosowaniu cen .

Rynek w średniowieczu to określenie miejsc w których odbywała się wymiana handlowa, miejsca uprzywilejowane mające tzw. prawo składu - kupcy mieli obowiązek wystawiania swoich towarów na sprzedaż . Średniowieczne rynki stały się istotnym czynnikiem rozwoju miast .

Istnieje szereg ujęć pojęcia rynku:

1. obszar ogółu miejsc w których sprzedający i kupujący dokonują wymiany określonych towarów

2. instytucja przez którą działają siły kształtujące ceny popyt, podaż

3. układ przez który kupujący i sprzedający wzajemnie oddziaływują na siebie dla określenia ceny oraz ilości towaru

4. ogół relacji pomiędzy sprzedającymi i kupującymi kształtujące ceny, popyt, podaż

5. grupa firm i jednostek kontaktujących się wzajemnie w celu zakupu lub sprzedaży pewnego dobra

Nasiłowski - Rynek to forma poziomych więzi pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi próbującymi sprzedać kupić towar . Za jej pośrednictwem uczestnicy rynku dążąc do realizacji swoich interesów pragną przedstawić korzystniejsze swoje oferty pod względem ceny, jakości wyrobów, opakowania w celu wywarcie wpływu na korzystne zawarcie transakcji kupna-sprzedaży .

Najczęściej przez pojęcie rynku rozumie się ogół warunków ekonomicznych w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych pomiędzy sprzedawcami oferującymi towary a nabywcami reprezentującymi potrzeby poparte określonymi funduszami nabywczymi .

RYNEK JEST W RÓWNOWADZE 2, gdy cena zrównuje popyt z podażą . W tym punkcie krzywe popytu i podaży się przecinają . Przy cenie niższej od ceny równowagi pojawia się nadwyżka popytu (brak towarów) , która prowadzi do wzrostu ceny . Przy cenie wyższej od ceny równowagi pojawia się nadwyżka podaży , która prowadzi do spadku ceny . Na wolnym rynku istnieje mechanizm samo korygujący odchylenia od ceny równowagi .

WIELKOŚĆ POPYTU to ilość dobra (lub usługi) jaką konsumenci chcą i mogą kupić po danej cenie i w określonym czasie .

WIELKOŚĆ PODAŻY to z kolei ilość dobra (lub usługi) jaką producenci zamierzają sprzedać po danej cenie i w określonym czasie.

DO DETERMINANTÓW POPYTU ZALICZAMY : -cenę danego dobra - ceny innych dóbr - dochód - gusta , modę i postęp cywilizacyjny - pozostałe czynniki

DETERMINANTY PODAŻY TO : - cena danego dobra - ceny czynników wytwórczych - technologia - ceny innych dóbr - liczba producentów na danym rynku - pozostałe czynniki

CENA dobra to określona suma pieniędzy , jaką musimy zapłacić za jego jednostkę .

CENA MINIMALNA zaś to określony przez państwo pułap ceny , poniżej której nie mogą być zawierane transakcje - skutkiem wprowadzenia ceny minimalnej jest nadwyżka rynkowa .

CENA MAKSYMALNA to określony przez państwo pułap ceny , powyżej której nie mogą być zawierane transakcje - skutkiem wprowadzenia ceny maksymalnej jest niedobór rynkowy.

NIEDOBÓR RYNKOWY wiąże się z popytem , ponieważ w sytuacji gdy konsumenci zaczną masowo wykupywać dane dobro , w sklepach zabraknie tego towaru ; niedobór to inaczej zbyt mała , niedostateczna ilość towarów (lub usług) nie pokrywająca zapotrzebowania .

NADWYŻKA RYNKOWA to zbyt wysoka podaż , czyli ilość towaru , która przewyższa ustalony popyt , powstaje w sytuacji, gdy producent wytworzył zbyt dużo towaru w porównaniu do potrzeb konsumentów lub gdy na rynku pojawił się substytut tego dobra .

ELASTYCZNOŚĆ POPYTU 3 na ogół maleje przy przesuwaniu się w dół po krzywej popytu , lecz ważną cezurę stanowi punkt , w którym elastyczność popytu jest równa -1 . Popyt nazywamy elastycznym , gdy jego elastyczność cenowa jest mniejsza od -1 . Popyt jest nieelastyczny , gdy jego elastyczność przyjmuje wartości między -1 i 0 .

ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY4 mierzy reakcję oferowanej ilości towaru na zgo cę jeBabieny . Ponieważ krzywe podaży wznoszą się , elastyczność podaży jest dodatnia . Kiedy przesuwamy się wzdłuż krzywej podaży , wzrostowi cen towarzyszą przyrosty produkcji . Im bardziej elastyczna jest podaż , tym większy jest procentowy wzrost jej wielkości stanowiący reakcję na daną procentową zmianę ceny . Krzywe podaży o wysokiej elastyczności są zatem względnie płaskie , zaś krzywe podaży o niskiej elastyczności stosunkowo strome . Elastyczność podaży pozwala ocenić , jak zmieni się cena i ilość oferowana odpowiadająca warunkom równowagi pod wpływem zmian popytu . Im mniej elastyczna jest podaż , w tym większym stopniu wzrost popytu powoduje wzrost cen , a nie produkcji .

Podobne prace

Do góry