Ocena brak

Rynek i jego rodzaje.

Autor /Pharmf214 Dodano /09.07.2006

Rynek i jego rodzaje

Rynek – jest jedną z podstawowych kategorii w ekonomi, stanowi on ogół transakcji kupna i sprzedaży towarów i usług. Dla jego istnienia niezbędne jest występowanie, co najmniej dwóch podmiotów wymiany tj. wytwórcy-sprzedawcy i konsumenta nabywcy w wyniku ich wzajemnego oddziaływania, określone zostają ceny oraz ilość nabywanych i sprzedawanych dóbr, także warunki ich wymiany ( rodzaj, ilość, cena, forma zapłaty warunki transportu, gwarancji itd.). Sprzedający oferując swoje dobra tworzą podaż. Nabywcy zaś chcąc je kupić reprezentują popyt na te dobra. W wyniku negocjacji między sprzedającymi a kupującymi kształtują się ceny. Przedmiotami obrotu rynkowego są nie tylko dobra materialne i usługi, lecz również wartości intelektualne i artystyczne, jak informacja, patenty, dzieła sztuki, czyli wszystko to, co znajduje nabywcę.

Rynki dzielimy ze względu na:
a) Zakres działania:
-lokalny– jest przykładem najwyższego stopnia koncentracji przestrzennej sprzedawców i nabywców. Cechą rynku lokalnego (miasta lub wsi) jest koncentryczna budowa – na mniejsze rynki lokalne jednych branż nakładają się nieco większe rynki lokalne innych branż, powodując powstanie określonych zależności między rynkami mniejszymi. Wykazuje on tendencję do przekształcania się w rynki regionalne.
-regionalny– (większe miasto, województwo, region kraju). To kompleks przyrodniczo-produkcyjny o wykształconych funkcjach i profilu społeczno-ekonomicznym. Zasięg rynku regionalnego zależy od lokalizacji i struktury sieci handlowej, struktury i stanu sieci komunikacyjnej, kultury i zwyczajów, warunków naturalnych i przyrodniczych. W Polsce są to rynki wojewódzkie. Znajomość liczby i struktury konsumentów zaopatrujących się na danym rynku regionalnym jest podstawą poznania popytu i zaproponowania właściwej oferty towarowej i usługowej (a więc podaży towarów i usług
-krajowy na terytorium kraju. O jego rozmiarach decyduje ogół stosunków między kupującymi a sprzedającymi funkcjonujących na terenie danego kraju. Globalny popyt, podaż przy określonym poziomie cen wyrażony jest w walucie danego kraju.
-zagraniczny– otoczenie handlowe danego kraju, które obejmuje kraje wchodzące w powiązania eksportowo – importowe z tym krajem. Jest kombinacją rynków eksportowych i importowych.
-międzynarodowy – obejmujący grupę krajów, jak np. Unia Europejska
-światowy – zunifikowany obszar obejmujący trwałe stosunki wymiany pomiędzy producentami dóbr standardowych, a ich masowymi odbiorcami. Cechą charakterystyczną tego rynku są duże wymagania co do jakości i cen, które mają odpowiadać ogólnym tendencjom światowym. Przedmiotem obrotu są głównie surowce i materiały o nieznacznych różnicach technologicznych i łatwo jest ustalić standardy jakościowe oraz ceny światowe.

Podobne prace

Do góry