Ocena brak

RYNEK

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Ogół stosunków wymiennych pomiędzy sprzedającymi, oferującymi dobra
i usługi (reprezentującymi podaż) a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie
na określone dobra i usługi, poparte odpowiednimi środkami płatniczymi
(reprezentującymi popyt). Można zatem powiedzieć, że r. to zespół wszystkich
kupujących i sprzedającym, których decyzje — nawzajem od siebie zależne
— kształtują układ elementów sprzężonych: podaż, popyt i cena. Wartość
żadnego z tych elementów nie może powstawać w oderwaniu od dwóch
pozostałych i poza r. Wszelka ingerencja zewnętrzna w układ rynkowy (np. za
pomocą ceny dekretowanej) prowadzi do rozerwania sprzężeń między elemen-
tami i do degeneracji r. Skuteczne oddziaływanie na r. jest możliwe jedynie
poprzez pośrednie działanie na otoczenie (na wejścia) za pomocą narzędzi
ekonomicznych wyrosłych w środowisku rynkowym. Najważniejszą przes-
łanką funkcjonowania r. jest prawo do nieograniczonego wyboru kontrahenta
oraz do prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. Wówczas r. traktuje się jak
zespół powiązań poziomych pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, podstawową
zaś formą nawiązywania kontaktów pomiędzy nimi jest umowa. Działania
zmierzające do ograniczenia swobody umów zakłócają normalne procesy
rynkowe. Dlatego niezwykle ważne są warunki, w jakich przebiegają procesy
kupna-sprzedaży (warunki ekonomiczne, regulacje prawne i organizacyjne,
infrastruktura techniczna).

 

Podobne prace

Do góry