Ocena brak

Rynek

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Rynek – dla przedsiębiorstw największym składnikiem otoczenia jest rynek i zachodzące nba nim zmiany. Na rynku bowiem przedsiębiorstwo występuje jako oferent swoich wyrobów i jako nabywca wyrobów produkowanych przez inne przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa żyją dzięki wymianie rynkowej. Stąd penetracja rynkowego otoczenia jest jedną z najważniejszych funkcji we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, których rynkowe otoczenie jest mało stabilne, zmienne, burzliwe. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw produkujących wyroby podlegające fluktuacjom mody, silnej konkurencji ze strony innych producentów, bądź uwikłanym w wyścig technologiczny. Ten burzliwy charakter otoczenia rynkowego może pojawić się nie tylko po stronie zbytu ale też po stronie źródeł zaopatrzenia w surowce półprodukty, energię, pieniądze, informacje itp. Zmienność może dotyczyć stóp procentowych, wyczerpywania się zasobów surowcowych ruchów cen na rynku krajowym, światowym , duża dynamika postępu naukowo technicznego itp. Przeciwnym do burzliwego otoczenia rynkowego jest rynek ustabilizowany tzn. mało zmienny, przewidywalny. Jest to rynek , na którym zapotrzebowanie na produkty jest względnie stałe, rzadziej pojawiają się nowe technologie wytwarzania, nowe firmy konkurencyjne, powiązania kooperacyjne mają względnie trwały charakter i nie zachodzą istotne zmiany w dostępie do zasobów. Do firm, które mogą cieszyć się funkcjonowaniem na takim rynku zaliczamy firmy, których produkcja ma charakter masowy, a których wyroby są środkami zaspokajającymi podstawowe potrzeby (np. przemysł spożywszy).

Między typem otoczenia rynkowego, a sposobem zarządzania przedsiębiorstwem istnieją pewne ścisłe związki o charakterze organizacyjnym. Przedsiębiorstwa działające na ustabilizowanym rynku są częściowo zbudowane i zarządzane wg modelu mechanistycznego. Przedsiębiorstwa działające w burzliwym otoczeniu rynkowym częściej zarządzane są na podstawie modelu adaptacyjno organicznego.

Podobne prace

Do góry