Ocena brak

Rymanów Zdrój

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Położone w dolinie Taboru dopływu Wi­słoka, w otoczeniu zalesionych wzniesień Beskidu Niskiego, w tzw. klimatycznej kra­iny zaciszy śródgórskich. Powietrze nasyco­ne jodem i solą ma cechy klimatu górskie­go i zarazem morskiego.
Uzdrowisko założone w 1876 r. przez Annę z Działyńskich Potocką i Stanisława Potockiego. Znajdują się tu naturalne źró­dła wód mineralnych „Tytus", „Klaudia" i „Celestynka" oraz złoża borowiny. Ryma­nów Zdrój znany jest przede wszystkim jako uzdrowisko dziecięce. W centrum zabytko­we wille drewniane z XIX w. szpitale uzdro­wiskowe, pijalnia wód mineralnych oraz ciekawy park zdrojowy przez który prze­pływa kaskadowo Tabor.
W odl. 4 km na pn. Rymanów, miasto zał. przez Władysława Opolczyka w 1376 na prawie magdeburskim z rynkiem otoczo­nym starymi kamienicami oraz późnobaro-kowym kościołem p.w. św. Wawrzyńca, zbud. 1779-81 wg projektu A. Stroińskiego.
W ołtarzu gł. Pięta, obraz malowany na desce, ofiarowany przez Władysława Jagieł­łę. W kaplicy renesansowy nagrobek Sie-nieńskich wyk. w 1580 z marmuru i alaba-stru z wyrytym na tablicy wierszem Mikoła­ja Reja „Na groby". Przed kościołem dwie wieże herbami Ossolińskich, XVIII wiecz­na plebania oraz wikarówka. We wsch. czę­ści miasta klasycystyczny dwór Potockich z XIX w. Opodal rynku renesansowa Syna­goga zbududowana z kamienia na przeł. XVI/XVII w. Na stokach Kalwarii stary cmen­tarz żydowski z zachowanymi ok. 200 stel­lami nagrobnymi oraz 2 ohelami, jeden nad grobem słynnych cadyków drugi nad mo­giłą żydów rozstrzelanych w 1942 r. przez hitlerowców. Z Rymanowa pochodził Iza­ak Rabi (1898-1988) światowej sławy fizyk, laureat Nagrody Nobla w 1944 r. Na górzeKalwaria kaplice i stacje pasyjne.

Podobne prace

Do góry