Ocena brak

Ruś od schyłku X wieku do najazdów mongolskich

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

-  1015 r. – bunt księcia nowogrodzkiego Jarosława Mądrego przeciw Świętopełkowi panującemu w Kijowie

-  1018 r. – ponowne wprowadzenie Świętopełka na tron przez Bolesława Chrobrego, zagarnięcie Grodów Czerwińskich

-  1019 r. – Jarosław wraz z drużyną skandynawską wypędził Świętopełka

-  walki Jarosława z Mścisławem

-  1036 r. – zjednoczenie Rusi przez Jarosława

powstanie licznych ośrodków handlu i rzemiosła – Smoleńsk, Połock, Czernichów, Perejasław

-  tendencje separatystyczne

-  Jarosław przed śmiercią ustanowił seniorat z władzą zwierzchnią księcia kijowskiego

senior Izasław musiał kilkakrotnie uchodzić z
Kijowa, pomoc Bolesława Śmiałego

-  1113 r. – przywrócenie powagi ruskiego senioratu przez Włodzimierza Monomacha

osadnictwo na Zalesiu (nad Moskwą i górną Wołgą)

-  od 1125 r. – pogłębienie anarchii dzielnicowej

-  najazdy Połowców

-  samodzielność pod względem kościelnym – kontakty z Rzymem i Bizancjum (umocnienie w XII w.), Klasztor Pieczerski w Kijowie

-  utrzymywanie się w dużym stopniu pogaństwa

upadek władzy książęcej – wzrost znaczenia bojarów i wiecu (o charakterze antybojarskim)

-  1169 r. – polityczny upadek Kijowa – spalenie przez księcia suzdalskiego Andrzeja Bogolubskiego

księstwo halickie

koniec XI w., Rościsławicze

*  rozkwit – panowanie Jarosława Ośmiomysła (1152-1187)

*  1199 r. – wygaśnięcie dynastii, Halicz przedmiotem rywalizacji książąt ruskich, Węgrów i Polaków

*  wprowadzenie na tron Kolomana

potęga za rządów Daniela, 1254 r. – korona z rąk legatów papieskich

*  spustoszenia po najeździe tatarskim w 1240 r.

Zalesie – Rostów, Suzdal, Włodzimierz

*  założenie organizmu politycznego przez Jerzego Dołgorukiego, próby opanowania Kijowa

bogate zaplecze rolnicze – rozwój miast (np.. Moskwa), bojarów

*  1169 r. – zniszczenie Kijowa przez Andrzeja Bogolubskiego, przyjęcie tytułu wielkiego księcia, zamordowan7y w wyniku spisku bojarów

*  Wsiewołd (1167-1212) – utrzymanie jedności państwa, rozbicie po jego śmierci

-  XI w. – upadek międzynarodowego znaczenia tranzytowego Dniepru

architektura wzorowana na bizantyńskiej (Kijów, Nowogród, Włodzimierz)

architektura romańska (Halicz)

-  XI/XII w. – rocznikarska Powieść lat dorocznych

Załamanie rozwoju kulturalnego Rusi w wyniku najazdów mongolskich

Podobne prace

Do góry