Ocena brak

Ruchy natywistyczne i millenarystyczne

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Natywizm to termin wprowadzony przez Lintona jako odniesienie zorganizowanego ruchu członków danej grupy, zmierzającego do odrodzenia i zachowania swojej tożsamości kulturowej, zagrożonej przez kontakt z obcą kulturą, najczęściej połączonego z ksenofobicznym odrzuceniem obcych osób, idei i przedmiotów. 

Ruchy natywistyczne – świeckie i religijne ruchy protestu społecznego wśród ludów kolonialnych i postkolonialnych (bez względu na fakt czy miały treści natywistyczne, czy nie). W społeczeństwach zachodnich ruchy te określano jako przejawy fundamentalizmu albo ruchy mesjanistyczne.

W studiach etnicznych określa się mianem ruchu natywistycznego antyimigracyjny ksenofobizm amerykański. Był to ruch powstały w USA w latach 30-tych XIX wieku. Stanowił on apoteozę amerykańskiego stylu życia (wywodzącego się z tradycji anglosaskiej i protestanckiej). Ksenofobia względem nieanglosaskich imigrantów

Natywiści określają swoją ideologię jako „amerykanizm”, głoszą pogląd o nielojalności imigrantów wobec USA, nie możności ich asymilacji, antykatolicyzm, wrogość wobec radykalizmu społecznego, rasizm.

Millenaryzm to termin używany do opisywania ruchów społeczno – politycznych, które wierzą w radykalne zniknięcie nędzy, cierpienia i chorób, w doczesność, nieodwracalność i bliskość zbawienia zbiorowego, które obejmuje wszystkich wiernych. Jest to szczególny typ koncepcji zbawienia wykształcony przez ludy III

Świata – synkretyczne połączenie elementów społecznych i motywów religijnych.

Charakteryzuje go zespół twierdzeń o tzw. zmaterializowanym, zbiorowym, totalnym oczekiwanym w najbliższej przyszłości na Ziemi i dokonanym przez siły nadprzyrodzone.

Właściwości niezależne od kultury i czasu:

- zbawienie rozumiane jako uwolnienie od materialnej nędzy, zagrożeń indywidualnych i zbiorowych

- przekonanie o jego bliskości i nieodwołalności

- wiara w doczesność zbawienia na Ziemi

- zbawienie zbiorowe

- zbawienie zostanie dokonane przez sił nadprzyrodzone, a na Ziemi nastąpi koniec historii i nieograniczona epoka doskonałości

- wyobrażenia o doskonałych przyszłych losach człowieka, uformowane na podstawie krytyki sytuacji obecnej|

- millenaryzmowi towarzyszył rewolucjonizm związany z politycznym rozbudzeniem wyznawców

- może istnieć przechodzenie między millenaryzmem, a rewolucjonizmem (w obie strony)

- współdziałanie człowieka z siłami nadprzyrodzonymi w celu przyspieszenia zbawienia (religijne obrzędy ekstatyczne, święte wojny itd.)

Funkcje millenaryzmu – wyjaśniająca i dyspozytorska

Odmiana millenaryzmu: aktywny, pasywny, rewolucyjny, ewolucyjny, restauracyjny, innowacyjny

Przeciwieństwem millenaryzmu jest eschatologizm. Są to twierdzenia o duchowym, pośmiertnym, indywidualnym zbawieniu ludzi w pozaziemskim raju.

Podobne prace

Do góry