Ocena brak

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - ZNACZENIE RUCHU

Autor /adas Dodano /28.03.2011

Podstawowe cele które ruch próbował urzeczywistnić:

- Utrzymanie oraz utrwalenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Ten cel strategiczny obejmuje spektrum działań opartych na zasadach pokojowej koegzystencji i odprężenia oraz przeciwdziałania wszelkim posunięciom prowadzącym do konfliktu między mocarstwami, umacniania sojuszy lub bloków wojskowych bądź tworzenia nowych ugrupowań militarnych.

- Umacnianie niezależności narodowej. Obejmuje aktywne przeciwstawianie się wszelkim formom dominacji, zwalczanie kolonializmu i neokolonializmu, a także utrzymywanie „równego dystansu” wobec supermocarstw i bloków wojskowych. Umacnianie jedności i solidarności ruchu państw niezaangażowanych oraz przeciwdziałanie ingerencji w ich sprawy wewnętrzne

- Aktywna współpraca członków ruchu na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, co pozwoli zmniejszyć dysproporcje między państwami rozwijającymi się i państwami gospodarczo rozwiniętymi. Współpraca między nimi powinna opierać się na zasadach równości i wzajemnych korzyści

- Demokratyzacja stosunków międzynarodowych. Koncentrując się na realizacji tego celu członkowie ruchu wysuwali postulat budowy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego i nowych zasad międzynarodowego obiegu informacji.Od zarania swojego istnienia ruch próbował z różnym skutkiem realizować powyższe cele, odnosząc sukcesy i doznając porażek. Głównym forum walki o urzeczywistnienie celów ruchu była ONZ. Doceniając jej rolę ruch państw niezaangażowanych uważał, że „ stanowi ona najskuteczniejszy sposób zachowania i umocnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, ugruntowania wolności zharmonizowania stosunków miedzy państwami

Podobne prace

Do góry