Ocena brak

Ruch nacjonalistyczny w Polsce a kościół i religia

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Nacjonalizm - postawa społeczno-polityczna uznająca interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu grup społecznych, społeczności regionalnych czy wyznań religijnych. Ideologia ta uznaje państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji społeczności złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, historii i kultury. Istotnym elementem był darwinizm społeczny, który zakładał, że życiem społeczeństw rządzą te same zasady, co światem przyrody.Ważnym aspektem nacjonalizmu jest zerwanie z wewnętrznymi podziałami społeczeństwa, odrzucenie przeżytków

Jego najwybitniejsi twórcy to: Zygmunt Balicki, Roman Dmowski, Józef Hłaski, Stanisław Grabski, Aleksander Zawadzki.Twórcy nacjonalizmu obawiali się utraty tożsamości narodowej wskutek rozczłonkowania narodu przez zaborców i włączenia poszczególnych jego części do państw zaborczych.. Dmowski krytykował ugodową politykę polskich elit w trzech zaborach. Państwo silne to takie, której wielki kapitał jest pod opieką rządu, a rząd wszelkimi metodami broni się przed kapitałem zagranicznym. Elitom nie zależy na tym, aby klasa robotnicza stała się silna i zorganizowana.

W 1902 r.ukazała się jedna z najważniejszych książek Dmowskiego „Myśli nowoczesnego Polaka”. Praca zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi miał się od tego czasu niezmiennie kierować cały ruch narodowy.Dmowski, wyrażając się o naszym narodzie, stwierdza, że „nasza cywilizacja, wskutek upadku miast w Rzeczypospolitej, przez szereg wieków pozostawiła lud nienaruszonym, nie wybierając nic prawie z niego na swój użytek.Przyczynę bierności widział w historii, w tym, że społeczeństwo polskie przez stulecia składało się tylko z dwóch nie rywalizujących ze sobą warstw: szlachty i chłopstwa. To miało być przyczyną nie wykształcenia się w polskim społeczeństwie warstwy mieszczańskiej, później burżuazji. Bitwa o interesy Polski nigdy się nie kończy, mają się o nie troszczyć tylko i wyłącznie Polacy, a obietnice sąsiadów trzeba przyjmować ze szczególną ostrożnością Patriotyzm - to nie system filozoficzny, który ludzie równego poziomu umysłowego i moralnego przyjmują lub odrzucają: to stosunek moralny jednostki do społeczeństwa: Razem z Janem L. Popławskim oraz Zygmuntem Balickim stanowili "tercet" kierujący Ligą Narodową,. Partia owa głosiła solidaryzm klasowy oraz "egoizm narodowy", zwalczając socjalistów i Żydów. W Sankt Petersburgu powołano Dumę, w skład, której weszło również "koło polskie" pod patronatem politycznym Dmowskiego.

Dmowski przybliża i utwierdza prawdy o roli Kościoła w życiu narodu, zadaniach narodu katolickiego, pisze o tym, aby ustawodawstwo państwa kierowało się religią katolicką, a Kościół był wyrazicielem sfery religijnej w funkcjach państwowych, wskazuje rolę niekatolików w państwie, którzy nie powinni decydować i prowadzić polityki sprzecznej z interesami katolickiego narodu lub polityki antykatolickiej.Podkreśla konieczność niesienia sztandaru wiary wysoko przez wielki naród, szczególnie wtedy, gdy władze Państwa nie niosą go zbyt wysoko.„Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Kościół powinien stanowić funkcje rozjemcy między skonfliktowanymi grupami społecznymi, przede wszystkim robotnikami a pracodawcami. Etyka narodowa jest właściwym regulatorem stosunków międzyludzkich oraz czynnikiem określającym wartości duchowe i życie kulturalne narodu

Podsumowanie:

-Ruch nacjonalistyczny dąży do rozmieszczenia ludności polskiej na różnych terytoriach

-Centralne miejsce w myśli politycznej wszechpolaków zajmował problem narodu. naród stanowił całość organiczną, złożona z jednostek, które muszą podporządkować się nadrzędnemu dobru narodowemu

-Narody silne mają obowiązek usuwać narody słabe i decydować o przyszłości ludzkości. Egoizm narodowy jest, bowiem naturalnym prawem każdego narodu.

-Główne cechy doktryny nacjonalistycznej to: dążenia jednostki podporządkowane nadrzędnemu interesowi, antydemokratyzm pod względem politycznym, społecznym i narodowościowym, antyuniwersalizm-bo podtrzymywanie więzi z innymi narodami osłabia własną indywidualność).

Podobne prace

Do góry