Ocena brak

RSHA - (Reichssicherheitshauptamt - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy)

Autor /mati Dodano /28.02.2011

Centralny organ służby bezpie­czeństwa Rzeszy, utworzony na mocy rozkazu Heinricha * Himmle­ra z 27 września 1939 r. (obowiązu­jącego od 1 października tego roku); w skład weszła policja bez­pieczeństwa (Sipo, Sicherheitspoli-zei), policja kryminalna (Kriminal-polizei - Kripo) oraz tajna służba bezpieczeństwa SS (SD, Sicherhe-itsdienst). Szefem RSHA został Re-inhard *Heydrich (Chef der Siche-rheitspolizei und des SD), który sprawował tę funkcję do śmierci 4 czerwca 1942 r.

Po nim przez krótki okres (czerwiec 1942 r. -styczeń 1943 r.) RSHA kierował Bruno Streckcnbach, a od stycznia 1943 r. do końca wojny - Ernst *Kaltenbrunner. RSHA, podlegają­cy bezpośrednio Himmlerowi, po­czątkowo dzielił się na 6, a od 1940 r. - na 7 urzędów (Amter), z których I (szef - Werner Best, Bruno Streckenbach) i II (Hans Nockenmann) zajmowały się spra­wami kadrowymi, organizacyjny­mi, prawnymi i administracyjno-gospodarczymi, III (SD Inland -Otto Ohlendorf), prowadził obserwa­cję wewnątrz kraju, VI (SD Ausland-nachrichtendiesnt - Heinz Jost, później Walter *Schellenberg) zaj­mował się wywiadem zagranicz­nym, VII (SD Wissenschaftliche Nachrichtendiesnt - Alfred Franz Six) obejmował naukową służbę informacyjną (badania), IV (*Ge-stapo - Heinrich Muller) i V (Kri-po - Arthur Nebe) obejmowały działalność policyjną Sipo.

Podobne prace

Do góry