Ocena brak

Rozwój zębiny i miazgi

Autor /judy Dodano /06.01.2012

W 5 miesiącu życia płodu zewnętrzne komórki mezenchymy brodawki zębowej układają się pod błoną podstawną ameloblastów w i warstwę wysokich wałeczkowa tych elementów noszących nazwę odon toblastów. czyli komórek zębinotwórczych. Każda z tych komórek kieruje jedną zewnętrzną wypustkę, tzw. włókno Tomesa, prostopadle do powierzchni brodawki pod ameloblasty, drugą — w głąb mezenchymy brodawki. Pozostałe elementy brodawki stanowią zawiązek łącznotkankowej miazgi zęba. Z miazgi tej pęczki srebrochłonnych vdokienek (Korffa) przedostają się następnie w szczelinę między odontoblastami i błoną podstawną ameloblastów i w tej przestrzeni przekształcają się we włókienka klejodajne. Tworzą one pierwszą warstwę istoty włóknistej zwaną zębiną pierwotną. Ilość tej istoty następnie zwiększa się. gdyż odontobłasty z kolei rozpoczynają produkować dalsze warstwy wlókienek klejodajnych; odkładają je pod warstwą poprzednią a na swej zewnętrznej powierzchni. Włókienka te krzyżują się z sobą biegnąc między zewnętrznymi wypustkami odontoblastów równoległe do powierzchni brodawki zębowej. Równocześnie w zewnętrznej starszej warstwie predentyny, pomiędzy jej włókienkami klejodajnymi odkładają się — podobnie jak w tkance kostnej — sole mineralne, głównie fosforan wapnia. Przemienia to predentynę w dentynę, czyli w zębinę ostateczną. Proces przyrastania następnych warstw predentyny i wa-pnienie ich trwa do końca okresu wzrastania zęba. Każda kolejna następna jej warstwa wydłuża się ku podstawie korony, później ku wierzchołkowi korzenia zęba. Proces wapnienia zębiny nie dotyczy zewnętrznych wypustek odontoblastów (włókien Tomesa), biegną one przez zwapnialą zębinę w kanalikach zębiny. Wapnienie, jak wynika z powyższego, posuwa się w miarę grubienia zębiny w jej głąb warstwowo; granice pomiędzy warstwami znaczą tzw. linie Ebnera. Te z nich, które powstają w momentach większego zahamowania procesu wapnienia zębiny, noszą nazwę linii Owen. Do nich należy i tzw. zębinowa linia noworodka, tworząca się bezpośrednio po urodzeniu w związku z zaburzeniami gospodarki mineralnej ustroju w tym okresie rozwoju. Równocześnie z tworzeniem się warstw, obok warstwowego typu wapnienia w zewnętrznych warstwach zębiny występuje drugi typ wapnienia w postaci kulistych brył, pomiędzy którymi utrzymują się części niezwapnionc: w koronie jako tzw. przestwory między kulkowe, w korzeniu— jako jamki w tzw. ziarnistej warstwie Tomesa.

Podobne prace

Do góry