Ocena brak

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Zmiana struktury agrarnej

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Przebudowa istniejącej struktury agrarnej - spuścizny reformy rolnej z 1945 r. i późniejszej polityki władz PRL wobec wsi - jest podstawowym warunkiem wzrostu wydajności i efektywności ekonomicznej polskiego rolnictwa. Wymagać ona będzie dostosowania wielkości modelowej gospodarstwa do jakości gleb, preferowanych rodzajów produkcji oraz oczekiwań rynku konsumenta. Pamiętać przy tym należy, że mieszkańcy wsi są również konsumentami produkcji rolnej.

W Polsce jest miejsce zarówno dla modelu gospodarstwa rodzinnego jak również farmerskiego - wielko przestrzennego, pod warunkiem, że żaden z tych modeli nie będzie preferowany w imieniu i z racji koniunktury politycznej. Zmiany w strukturze agrarnej są procesami długotrwałymi i dlatego nie mogą być dalej odkładane w czasie topiąc miliardowe kwoty z kieszeni podatników w reanimacji nierentownych gospodarstw, złych kredytach czy gospodarczo nieefektywnych dotacjach budżetowych. Należy natychmiast rozpocząć proces koncentracji ziemi i przeciwdziałać jej rozdrobnieniu przez:

- odraczanie płatności odsetek kredytów przeznaczonych na wykup ziemi w celu powiększenia areału produkcyjnego,

- tworzenie gminnych zasobów ziemi dla wymiany i koncentracji gospodarstw,

- preferowanie instytucji dzierżawy ziemi łącznie z redukcją opodatkowania z tego tytułu,

- rozwijanie nowych form spółdzielczości wiejskiej jako zrzeszeń udziałowych właścicieli ziemi.

Dla rolników odchodzących z produkcji w wyniku procesu koncentracji ziemi należy przygotować programy kwalifikacyjne do innych zawodów, zwłaszcza w obsłudze rolnictwa na wsi i małych miastach. Od realizacji tego programu zależeć będzie skuteczność walki z bezrobociem na wsi oraz ożywienie gospodarcze tzw. Polski B, czyli terenów stanowiących zaplecze techniczne i usługowe rolnictwa zamieszkałych przez około 50 proc. Populacji kraju (wsie, miasta i miasta gminne).Dlatego należy stwarzać mechanizmy finansowe zachęcające inwestorów krajowych i zagranicznych do podjęcia działalności gospodarczej na terenach wiejskich i małych miast w sektorze zaplecza technicznego i przetwórczego, jak również usług rzemieślniczych, hotelarstwa i turystyki.

W sytuacji rozdrobnionej struktury agrarnej rolnictwa polskiego duże, skoncentrowane zasoby ziemi majątków PGR-owskich stanowią kapitał, którego nie można zmarnować. Należy więc jak najszybciej sprywatyzować państwowy majątek rolny przeciwdziałając jego rozdrabnianiu. Dlatego należy szukać inwestorów gotowych kupić lub dzierżawić te zasoby gruntów w dużych jednostkach obszarowych. W celu stworzenia bodźców inwestycyjnych w rolnictwie należy opracować proinwestycyjną politykę podatkową na poziomie lokalnym i regionalnym stosując ulgi i okresowe wakacje podatkowe dla programów inwestycyjnych zgodnych z polityką regionalną rozwoju rolnictwa (np. budowa infrastruktury, specjalizacja produkcji rolnej, wprowadzanie nowych technologii).

Podobne prace

Do góry