Ocena brak

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Regionalna polityka rolna

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Regionalną przestrzeń produkcyjną traktować należy w sposób zróżnicowany odpowiednio do jakości gleb, stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zasobów wody, kultury i tradycji rolniczej. W związku z tym należy: wyróżnić regiony intensywnej produkcji rolniczej, w których stosowane będą specjalne ułatwienia dla rozwijania pożądanych rodzajów produkcji w postaci kredytów preferencyjnych oraz specjalistycznego poradnictwa inwestycyjnego i agrotechnicznego finansowanego w całości lub w części ze środków publicznych wyznaczać regiony podporządkowane funkcji ochrony środowiska naturalnego z preferencją dla tworzenia na tych obszarach parków krajobrazowych i ośrodków rekreacyjnych oraz towarzyszącej im infrastruktury zaplecza leczniczego i rekreacyjnego.

Produkcję rolną w takich regionach należy ukierunkowywać na wytwarzanie w cyklu naturalnym żywności ekologicznie czystej. Inwestycje służące tym celom korzystać powinny z różnego rodzaju ułatwień i zachęt w postaci okresowych zwolnień podatkowych, dostępu do kredytów z odroczoną spłatą i bezzwrotnych środków pomocowych. Wygaszaniu tradycyjnej produkcji na tych obszarach towarzyszyć powinno systemowe objęcie zaangażowanej w tej produkcji ludności szkoleniowymi programami dostosowawczymi niezbędnymi do podejmowania pracy w nowych zawodach związanych z charakterystyką regionu wyznaczać obszary, w których wysoki stopień skażenia środowiska naturalnego przemawia przeciwko wytwarzaniu tam żywności i wspierać rozwijanie na tych obszarach produkcji rolnej z przeznaczeniem dla przetwórstwa przemysłowego o charakterze pozaspożywczym oraz kwiaciarstwa itp. działalności; utworzyć regionalne fundusze restrukturyzacji rolnictwa dla wspierania pożądanych przeobrażeń; organizować regionalne giełdy rolno-towarowe służące stabilizacji rynku produktów rolnych; wspierać tworzenie związków kapitałowych producentów rolnych z przetwórcami ich produktów oraz związków producentów rolnych dla potrzeb zaopatrzenia i zbytu (Jak organizacje znane w USA pod nazwa "Union Equity" i odpowiednio w krajach Unii Europejskiej),wspierać tworzenie regionalnych izb producentów rolnych dla bardziej skutecznego wspierania i publicznego reprezentowania interesów tych producentów; przeciwdziałać monopolizacji obsługi bankowej w obszarze gospodarki rolnej; organizować współpracę międzyregionalną z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach programów spójności ekonomicznej i innych programów Unii Europejskiej, zwłaszcza programów strukturalnych.

Programu zmian w rolnictwie polskim nie będzie można wdrożyć bez dokonania podporządkowanych temu programowi przekształceń organizacyjno-prawnych w administracji państwowej i regionalnej od Ministerstwa Rolnictwa i jego agencji poczynając. W części wykonawczej polityka rolna powinna być realizowana na poziomie regionalnym z uwzględnienieniem preferencji i ograniczeń lokalnych. W celu umacniania dojrzałości ekonomicznej produkcji rolnej oraz przetwórstwa spożywczego należy w sposób zinstytucjalizowany powiązać te działy gospodarki z zapleczem naukowo-badawczym rolnictwa.

Podobne prace

Do góry