Ocena brak

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Nowoczesne wykształcenie

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Wspierać należy różne formy nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłej ludności wiejskiej jako inwestycji o podstawowym znaczeniu dla przezwyciężania cywilizacyjnego upośledzenia tej grupy społecznej. Powszechność nowoczesnego nauczania na wsi jest warunkiem koniecznym skutecznego gospodarowania i nabywania umiejętności dokonywania trafnych wyborów w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. W tym celu konieczne jest rozwijanie:

- systemu szkolnictwa ogólnego dla młodzieży wiejskiej, w tym szkolnictwa internatowego na szczeblu gmin oraz powiatów dla młodzieży z ubogich rodzin na koszt samorządów ze wsparciem ze środków budżetu centralnego

- szkolnictwa zawodowego

- szkolnictwa wyższego o profilu związanym z rolnictwem

- form przysposobienia do działalności gospodarczej w samym rolnictwie i jego otoczeniu poprzez tworzenie sieci inkubatorów przedsiębiorczości

- międzynarodowej wymiany naukowej uczącej się i pracującej młodzieży wiejskiej,

- należy reformować edukacje rolniczą dając szkołom większą samodzielność programową i finansową, a tym samym wiążąc je bardziej z potrzebami rolnictwa,

- należy rozwijać wielorakie formy ciągłego nauczania w celu rolniczego doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania do zawodów pozarolniczych.

Oprócz rozwoju szkolnictwa publicznego należy tworzyć sprzyjające warunki dla organizacji szkół prywatnych w tych regionach, w których występuje niedobór placówek publicznych. W gminach o przewadze ludności rolniczej należy organizować fundusz stypendialny dla młodzieży podejmującej naukę w szkołach rolniczych, a w przypadku zmiany kwalifikacji zawodowej z rolniczej na inną, fundusz powinien być wspierany dodatkowo środkami z programów celowych na walkę z bezrobociem.

Podobne prace

Do góry