Ocena brak

Rozwój eurologistyki

Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011

Powstanie wielkiego rynku europejskiego, dzięki powołaniu Unii Europejskiej, tworzy nowe zjawiska i wywołuje nowe tendencje w rozwoju logistyki. Przewiduje się, że do roku 2000 mogą nastąpić zmiany bezpośrednio rzutujące na rozwój procesów logistycznych, a mianowicie:

około 40% wzrost międzynarodowych przewozów towarowych, co postawi nowe wyzwania przed wszystkimi gałęziami transportu oraz zmusi do zmian i modernizacji infrastruktury transportowej, a także środków transportu, w celu dostosowania jej do nowej skali popytu;

wzrost szybkości przepływu produktów w skali poszczególnych krajów, a także w skali europejskiej;

powstanie i rozwój nowych struktur dystrybucji produktów w powiązaniu z rozbudową logistycznego systemu nowych rodzajów transportu i przepływu informacji;

utworzenie logistycznej sieci centrów dystrybucyjnych w celu prowadzenia serwisu usług zaopatrzeniowo-transportowych w całej Europie, dla wybranych produktów (np. części zamiennych) -centra te umożliwią dostawę od dostawcy do odbiorcy w terminie 24-godzinnym (jest to w gruncie rzeczy rozwiniecie systemu dostaw Just-in-Time);

podniesienie jakości świadczonych usług logistycznych, co wyrazi się przede wszystkim w zwiększeniu niezawodności i terminowości dostaw, pełnej realizacji zamówień itp.;

rozszerzenie zakresu usług logistycznych oferowanych przez profesjonalnych usługodawców logistycznych, np. magazynowanie i kompletowanie asortymentu dostaw, realizacja prostych operacji produkcyjnych (cięcie, wstępny montaż), świadczenie usług informacyjno-decyzyjnych- prognozowanie popytu, przyjmowanie i opracowywanie zamówień, prowadzenie banków informacji itp.;

standaryzacja i normalizacja stosowanych w poszczególnych krajach urządzeń manipulacyjnych, magazynowych, opakowań, środków transportowych, zapewniająca łatwość obsługi, obniżkę kosztów produkcji i eksploatacji.

Wróćmy do infrastruktury transportowej, gdyż odgrywa ona szczególną rolę w rozwoju wszelkich form międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Niezadowalające efekty dotychczasowej europejskiej polityki transportowej wpłynęły na powołanie w 1990 r. w Brukseli organizacji Group Transport 2000 Plus.

W jej skład weszli ministrowie transportu niektórych krajów Unii Europejskiej, eksperci z krajów Europy Wschodniej i Środkowej, Stanów Zjednoczonych i Japonii, przedstawiciele nauki. Członkowie tej organizacji opracowali raport, w który przedstawili ocenę dotychczasowej polityki Unii i określili kryteria jej kształtowania. W raporcie za najważniejsze kierunki zmian w polityce transportowej uważa się: opracowanie założeń wspólnej polityki transportowej dla całego obszaru europejskiego; objęcie nową polityką transportową całokształtu aspektów legislacyjnych, instytucjonalnych i organizacyjnych

Za najważniejsze kryteria polityki transportowej uznano: bezpieczeństwo (opracowanie nowych przepisów dotyczących ruchu, norm dopuszczenia pojazdów do eksploatacji oraz dostosowanie infrastruktury transportowej do nowoczesnych pojazdów); spójność (integracja funkcjonalna, międzygałęziowa; postuluje się utworzenie ogólnoeuropejskiej organizacji, gromadzącej środki finansowe i rozdzielającej je na całym obszarze Europy); dostępność (likwidacja zatłoczenia drogą kształtowania "korytarzy transportowych" i skrócenie czasu procesów transportowych np. przez usprawnienie przeładunków czy skrócenie odpraw celnych); ochrona środowiska naturalnego;

W dziedzinie ochrony środowiska naturalnego autorzy raportu proponują następujące działania: wzmocnienie roli kolei jako głównego elementu europejskiego systemu transportowego;

sugeruje się powołanie przedsiębiorstwa zarządzającego całą europejską infrastrukturą kolejową o znaczeniu międzynarodowym, oddzielenie funkcji zarządzania od funkcji przewozowych, udostępnienie linii kolejowych wszystkim przewoźnikom dysponującym odpowiednim taborem;

rozwój śródlądowych dróg wodnych w celu wzrostu żeglugi w obsłudze potrzeb przewozowych;

wykorzystanie rurociągów wybudowanych na potrzeby NATO i Układu Warszawskiego;

rozwój transportu kombinowanego; wydajniejsze zarządzanie i sterowanie procesami transportowymi;

Wydajność w transporcie można zwiększyć poprzez przewóz ładunków w jednostkach umożliwiających mechanizację prac przeładunkowych. Obecnie stosuje się trzy podstawowe technologie jednostkowania:

pakietyzacja- stosowana przy przewozach ładunków, które ze względu na swoje cechy fizyczne np. długość, nie są podatne na inne formy jednostkowania (tarcica, rury);

paletyzacja- używana w warunkach zmiennych ciągów ładunków o małym natężeniu, gdzie zastosowanie konteneryzacji jest nieuzasadnione ze względu na koszty i skomplikowanie procesów transportowych;

konteneryzacja- stosowana w uprzemysłowionych regionach o dużym natężeniu przewozów i stałych, powtarzalnych ciągach ładunków.

Z wymienionych technologii jednostkowania szczególnie duże inwestycje zostały poczynione w przewozach kontenerowych. Notuje się dynamiczny rozwój tej technologii najpierw w transporcie morskim, następnie lądowym, głównie samochodowym i kolejowym, a ostatnio w wodnej żegludze śródlądowej.

Wymienione tendencje rozwojowe eurologistyki pozwolą uzyskać istotne efekty ekonomiczne. Przewiduje się, że koszty transportu mogą zmniejszyć się np. o 40%. Nastąpi istotne przyspieszenie obrotu zapasów, w której to sferze kraje europejskie pozostają w tyle za Japonią i USA.

Współczesne, wielkie przedsiębiorstwa funkcjonują w układach globalnych. Korzystają z licznej i rozwiniętej sieci dostawców, zlokalizowanych często na różnych kontynentach. Rynek zbytu tych producentów ma również wymiar światowy. Tworzy to dla procesów logistycznych szczególnie złożone warunki działania, wymaga wielu czynności koordynacyjnych, precyzyjnego planowania operacji logistycznych, rozwiniętej sieci dystrybucyjnej.

Sprostowanie wymogom sprawności (niezawodności) i ekonomiczności procesów logistycznych jest możliwe dzięki zastosowaniu nie tylko nowoczesnych systemów transportowych, lecz także - a może przede wszystkim - nowych rozwiązań informatycznych, umożliwiających sterowanie przepływem wielkiej i różnorodnej masy produktów .

Podobne prace

Do góry