Ocena brak

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

1. Pracodawca może rozw. um. o pracę. bez wyp. bez winy pracownika: jeżeli niezdolność prac. do pracy wskutek choroby trwa:

- dłużej niż 3 m-ce - gdy był zatrudniony w tym zakładzie krócej niż 6 mocy,

- dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy, co najmniej 6 mocy, albo krócej, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa,

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż określone wyżej, trwającej dłużej niż I m-c (klęska żywiołowa, konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem po wyczerpaniu prawa do zasil. wych.).

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązanie umowy o prace bez wyp. bez winy pracow. powinno być dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyny uzasadniającej zwolnienie z pracy.

Podobne prace

Do góry