Ocena brak

Rozwiązanie stosunku pracy z uwzględnieniem wygaśnięcia (stosunek pracy rozwiązuje się - stosunek pracy wygasa)

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

a) rozwiązanie stosunku pracy - jest szerokim pojęciem obejmującym swym zakresem nie tylko czynności prawne stron (np. wypowiedzenie umowy), ale także skutki, które wynikają dla stron stosunku pracy tj. z mocy prawa.

Rozwiązanie umowy o prace powodują tylko takie zdarzenia, z którymi ustawa wiąże taki skutek (nie jest nim upadłość ani tez likwidacja pracodawcy - może to być przyczyna leżąca po stronie pracodawcy). Do zdarzeń tych należą:

- porozumienie stron,

- oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy o prace za wypow.

- oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypow.,

- z upływem czasu, na który była zawarta (czas określony, okres próbny),

- z dniem ukończenia pracy, dla której był zawarty.

Wygaśnięcie to zerwanie więzi łączącej pracodawcę z pracownikiem. Stosunek pracy wygasa:

- z dniem śmierci pracownika lub z dniem śmierci pracodawcy, chyba ze pracownicy zostaną przejęci przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art.23 KP.

- z upływem 3-ch m-cy nieobecności pracownika w pracy (tymczasowe aresztowanie).

"w skutek nie dotrzymania przez pracow. warun. powrotu do macierzystego zakl. pracy w ciągu 7 dni od rozw. Stos. pr. z wyboru, chyba ze nastąpiło to z przyczyn nie zależnych od pracownika.

- w razie niezachowania 30-to dniowego terminu powrotu pracow. do zakladu, w którym był on zatrudniony przed odbyciem służby wojskowej, chyba ze nastąpiło to z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

Podobne prace

Do góry