Ocena brak

Rozwiązanie spółki cywilnej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Spółka cywilna ulega rozwiązaniu jeżeli:

1. Wspólnicy w umowie postanowili że zawarta jest umowa na czas określony lub w realizacji określonego celu. .

-jeżeli określi inne przypadki rozwiązania spółki .

-jeżeli mimo zaistnienia tych okoliczności powodujących rozwiązanie spółki za zgodą wszystkich wspólników trwa ona nadal, wtedy przyjmuje się, że umowa zawarta została przedłużona na czas nieoznaczony.

2. Spółka cywilna może być również rozwiązana przez sąd jeżeli z ważnych powodów zażąda tego wspólnik.

3. Spółka ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika.

Z chwilą rozwiązania spółki majątek wspólny wspólników przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. Z majątku wspólników spłaca się długi spółki, a z pozostałego zwraca się wspólnikom wkłady według tych samych zasad jak w przypadku gdy wspólnik występuje ze spółki. Jeżeli pozostanie jeszcze część majątku to dokonuje się jego podziału między wspólników w takim samym stosunku w jakim wspólnicy uczestniczyli w zyskach spółki.

Podobne prace

Do góry