Ocena brak

Rozwiązanie a wygaśnięcie umowy o pracę

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Umowa o prace rozwiązuje się:

- na macy porozumienia stron

- przez oświadczanie jednej ze stron zachowaniem okresu wypowiedzenia ( rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem)

- przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia( rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia)

- z upływem czasu, na który została zawarta

- z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta.

Rozwiązanie stosunku pracy - następstwo zdarzeń prawnych ( faktów prawnych) stanowiących czynność prawną. Następuje na mocy oświadczenia woli stron, strony zmierzającego do wywołania takiego skutku prawnego.

Wygaśniecie umowy o prace- konsekwencja faktu prawnego innego niż czynność prawna. Mogą to być okoliczności faktyczne niezależne od zachowania stron stosunku pracy albo pewne jej zachowania niebędące czynnościami prawnymi. Stosunek pracy wygasa j, jeżeli ustaje niezależnie od woli ( zamiaru) stron, a wiec niezależnie od tego czy któraś z nich dąży do zakończenia zatrudnienia.

Sposoby rozwiania umownego stosunku pracy:

- porozumienie stron

- wypowiedzenie

-rozwiązanie bez wypowiedzenia

Podobne prace

Do góry