Ocena brak

Rozumienie prawa do urlopu i zasiłku wychowawczego

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania opieki nad małym dzieckiem. Przysługuje pracownikom, którzy posiadają staż pracy co najmniej 6 miesięcy do którego wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia oraz okres urlopu macierzyńskiego i wychowują dziecko do lat 4. Urlop wychowawczy może zostać przedłużony o dalsze 3 lata i może być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli ze względu na stan zdrowia wymaga osobistej opieki opiekuna- stan zdrowia dziecka musi być potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek a pracodawca zobowiązany jest go udzielić pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym urlopem. Po złożeniu wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę ani rozwiązać stosunku pracy w trakcie trwania urlopu wychowawczego. Stosunek pracy może zostać rozwiązany tylko w przypadku zwolnień grupowych, upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze 3 lat ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Może być wykorzystywany łącznie albo dzielony na max 4 części.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy. Pracodawca powinien być o tym fakcie zawiadomiony na co najmniej 30 dni przed planowanym przerwaniem urlopu. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu gdy zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem oraz w przypadku gdy z urlopu wychowawczego na to samo dziecko korzystają oboje rodzice.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownika na stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym jej kwalifikacjom za wynagrodzeniem nie niższym do wynagrodzenia przed urlopem.

Pracownikowi w okresie udzielonego urlopu wychowawczego przysługuje zasiłek wychowawczy jeżeli korzysta z urlopu wychowawczego dłuższego niż 3 miesiące oraz dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 28,5% przeciętnego wynagrodzenia za ubiegły rok. Prawo do zasiłku przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem własnym, małżonka, przysposobionym, przyjętych w ramach rodziny zastępczej. Zasiłek wychowawczy przysługuje przez okres urlopu wychowawczego ale nie dłużej niż 24 miesiące a w przypadku gdy samotnie wychowuje dziecko lub sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym przy jednym porodzie przez okres 36 miesięcy.

Przez okres 72 miesięcy może być wypłacany zasiłek ze względu na stan zdrowia dziecka wymaga ono stałej opieki. Zasiłek wychowawczy nie przysługuje w przypadku zaprzestania osobistej opieki nad dzieckiem, umieszczenia dziecka w żłobku, przedszkolu oraz w przypadku pobierania emerytury lub renty , podjęcia w okresie urlopu wychowawczego pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie jeżeli dochód miesięcznie przekracza kwotę odpowiadającą 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Podobne prace

Do góry