Ocena brak

ROZUMIENIE „FENOMENOLOGII"

Autor /Billy Dodano /08.07.2011

Terminfenomenologia" występo-wał i przed Husserlem, jednakŜe u załoŜyciela szkoły fenomenologicznej przybrał nowe znaczenie. Wywodzi się z greckiego: (paivóuevov = to, co się jawi, zjawisko. Wynikałoby stąd, iŜ fenomenologia to nauka o zjawiskach. Trzeba od razu zaznaczyć, iŜ fenomenologia nie ma nic wspólnego z fenome-nalizmem. Według fenomenalizmu (np. kantystów lub zwolenników teorii „danych zmysłowych") poznajemy wprost (w percepcji) lub w ogóle jedynie zjawiska (fenomeny), które stoją niejako między  świadomością poznającą a transcendentnym przedmiotem („rzeczą samą w sobie").

Tymczasem u feno-menologów fenomen to to, co dane bezpośrednio i naocznie, lub to, co da się wypatrzyć (wydobyć na jaw, ale nie za pomocą wnioskowania, lecz samym spo-sobem ujęcia) w tym, co bezpośrednio i naocznie dane, jako w nim (w tym, co dane) jakoś zawarte, zaznaczone. W ten sposób moŜe być nam dany - osobiście, źródłowo - sam przedmiot. Husserl przez fenomenologię rozumiał podstawową naukę filozoficzną („pierwszą filozofię" - uŜywając terminu Arystotelesa), dostarczającą właściwych fundamentów wszelkiej naszej wiedzy. Jest to nauka  czysto opisowa (maksymalnie ateoretyczna), zajmująca się oglądem i opisem tego, co i jak dane.

W poznaniu moŜna być nastawionym na ujęcie tego, co dane w jego pełnej indywidualności, konkretności albo w jego sensie, istocie (grec. et8oc = postać, wzór, istota), czyli ejdetycznie. MoŜna teŜ to, co dane, traktować jako zastany byt, jako pewną całość odsłaniającą się nam (przynajmniej częściowo) w poznaniu albo jako wyłącznie korelat ujęcia (intencji) naszej  świadomości, jako coś (tylko) przedstawionego, mniemanego itp. Stosownie do tego fenomenologia przybiera postać ejdetyczną (gdy dotyczy istot lub idei czegoś) lub transcendentalistyczną (gdy ujmuje to, co dane, tylko jako pojawiające się kore-kty intencji, jako noematy). W innym znaczeniu fenomenologią nazywamy kierunek filozoficzny, zaini-cjowany przez Husserla i jego szkołę, albo wspólne dla tej szkoły poglądy filozoficzne.

Podobne prace

Do góry