Ocena brak

Rozumienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w europejskim prawie pracy

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Podstawowe reguły powszechnej ochrony pracy określa Dyrektywa nr 391 z dnia 12 czerwca 1989 r. (zwana też ramową z racji wagi omawianej problematyki). Nakazuje ona prowadzenie działań wspierających poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Wskazuje też ogólne zasady zapobiegania ryzykom zawodowym, eliminowania zagrożeń i czynników sprzyjających wypadkom oraz prewencyjnych szkoleń pracowników.

Wedle dyrektywy, pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w każdej sytuacji związanej z pracą, choć państwa członkowskie mogą wyłączyć z odpowiedzialności przypadki wywołane przez siły wyższe. Unijne prawo przerzuca na firmy wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Uwaga! Nie mogą one w żadnym razie obciążać pracowników. Pracodawcy muszą opierać się na zdefiniowanych w dyrektywie ogólnych zasadach prewencji. Są to:

-unikanie ryzyka,

-dostosowanie rodzaju pracy do możliwości człowieka, zwłaszcza przez projektowanie miejsc pracy, wybór wyposażenia roboczego i dobór metod pracy eliminujących jej monotonię,

-stosowanie postępu technicznego,

-redukowanie niebezpieczeństw,

-rozwijanie ogólnej polityki prewencyjnej, 

-priorytetowe traktowanie ochrony zbiorowej,

-odpowiednie szkolenie pracowników.

Podobne prace

Do góry