Ocena brak

Rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Mogą przybierać dwojaki charakter:

a) pozytywny-gdy dwa lub więcej organów uważa się za właściwy do załatwienia danej sprawy,

b) negatywny-gdy żaden nie uważa się za właściwy do załatwienia sprawy.

Spory o właściwość rozstrzygają między:

1) organami jednostek samorządu terytorialnego /bez punktów 2-4/-wspólny dla nich organ wyższego stopnia lub sąd administracyjny,

2) kierownikami służb, straży, inspekcji tego samego powiatu-starosta,

3) organami administracji zespolonej w województwie /bez punktu 2/-wojewoda,

4) organami jednostek samorządu terytorialnego różnych województw /sprawy z zakresu administracji rządowej/-minister do spraw administracji publicznej,

5) wojewodami oraz organami administracji zespolonej różnych województw-minister do spraw administracji publicznej,

6) wojewodami a organami administracji niezespolonej-minister do spraw administracji publicznej w porozumieniu z organem nadzorującym organ w sporze z wojewodą,

7) organami innymi niż punkt 1-6-wspólny organ wyższego stopnia bądź minister do spraw administracji publicznej,

8) organami administracji, gdzie jedna ze stron to minister-Prezes RM.

Wniosek o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny złożyć mogą: strona, RPO, minister do spraw administracji publicznej, Prokurator Generalny, organ administracji publicznej bądź samorządu terytorialnego. Do czasu rozstrzygnięcia nie powinno się podejmować działań /są wyjątki/.

Podobne prace

Do góry