Ocena brak

Rozporządzenie w prawie adm.

Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011

Jest zawsze aktem normatywnym, ogólnym, źródłem prawa

wydane na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych jest aktem wykonawczym do ustawy, dopełnia ustawa w zakresie spraw, których w ustawie z jakiś przyczyn nie uregulowano, ma ono stworzyć szczegółowe przepisy wykonawcze, które umożliwiłyby wcielenie ustawy w życie.

Funkcje i znaczenie. Rozporządzenie nie ma zastępować ustawy lecz ją odciążyć od szczegółów technicznych, uregulowań zmiennych w czasie.

Odgraniczenie rozporządzenia od aktów prawnych – rozporządzenie jest właściwą formą stanowienia prawa powszechnie obowiązującego a uchwała i zarządzenie normatywne- prawa wewnętrznego. Rozporządzenie jest formą stanowienia prawa przez org. władzy wykonawczej

Podmioty uprawnione do wydawania rozporządzeń Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes RM, poszczególni Ministrowie oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Wojewodowie.

Upoważnienie do wydawania rozporządzeń konstytucja stawia wymogi upoważnieniu ustawowemu do wydania rozporządzenia.

Przygotowanie i ogłoszenie rozporządzenia – rozporządzenie przygotowują te org.., które są upoważnione do ich wydawania. Aby uzyskało moc prawną , należy ogłosić w Dz.U. W tekście należy podać podstawę prawną jego wydania. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia - - następuje z chwilą, gdy przestaje obowiązywać ustawa zawierająca upoważnienie do jego wydania.

Rozporządzenie z mocą ustawy – akt prawodawczy wydany przez Prezydenta na wniosek RM. Może to zrobić tylko w czasie stanu wojennego, tylko wówczas jeżeli Sejm nie będzie mógł się zebrać. Podlega zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.

Kontrola legalności rozporządzeń :

kontrola wewnątrz adm. dotyczy rozporządzeń stanowiących przez niektóre org. PRM, koordynuje i kontroluje pracę członków RM.

Kontrola sądowa – czyli Trybunału Konstytucyjnego może nastąpić przez wniesienie skargi konstytucyjnej. Skarga taka musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Podobne prace

Do góry