Ocena brak

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Transkrypt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
(Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013,
§ 2. 1. O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:
1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o
powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej
"gospodarstwem"; wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej równowartość 4 ESU (Europejska
Jednostka Wielkości Ekonomicznej);
2) prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, w tym również produkcję
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych,
grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
użytkowych lub produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, zwaną
dalej "działalnością rolniczą";
3) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
4) jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia;
5) posiada następujące kwalifikacje zawodowe:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b) tytuł kwalifikacyjny, tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia
działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe
inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie
inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż
pracy w rolnictwie,
e) kwalifikacje rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy inwestycyjnej rolnikom w państwie, którego
obywatelstwo posiada, w ramach analogicznego działania współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego;
6) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), oraz przepisów
Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych.
2. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba ubiegająca się o pomoc podlegała ubezpieczeniu
społecznemu rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, lub okres zatrudnienia w gospodarstwie, na
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji
rolnej, lub okres, w którym wnioskodawca był posiadaczem gospodarstwa.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, w przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się beneficjent działania
"Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
zwanego dalej "Programem", powinien być spełniony najpóźniej w terminie wyznaczonym w związku z przyznaniem
pomocy na podstawie przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
4. Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie
rolnictwa określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3. O pomoc może ubiegać się osoba prawna, jeżeli:
1) spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 6;
1

2) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3) co najmniej jedna osoba wchodząca w skład organu, do zakresu działania którego należy podejmowanie decyzji
dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, lub osoba zatrudniona do prowadzenia
gospodarstwa posiada następujące kwalifikacje zawodowe:
a) wykształcenie rolnicze średnie lub wyższe lub
b) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z
zarządzaniem produkcją rolną lub produkcją w dziale specjalnym produkcji rolnej albo wykształcenie średnie inne niż
rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem produkcją rolną lub
produkcją w dziale specjalnym produkcji rolnej,
c) kwalifikacje rolnicze wymagane przy udzielaniu pomocy inwestycyjnej rolnikom w państwie, którego
obywatelstwo posiada, w ramach analogicznego działania współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego.
§ 4. O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli:
1) każdy ze wspólników spełnia warunki wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 - w przypadku gdy wspólnikiem jest
osoba fizyczna;
2) każdy ze wspólników spełnia warunki wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 pkt 2 - w przypadku gdy
wspólnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa; wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co
najmniej równowartość 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej);
4) prowadzą w ramach umowy spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą;
5) co najmniej jeden ze wspólników posiada kwalifikacje zawodowe określone w:
a) § 2 ust. 1 pkt 5 - w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna,
b) § 3 pkt 3 - w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna.
§ 5. O pomoc może ubiegać się spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, jeżeli:
1) spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 oraz § 3 pkt 2;
2) co najmniej jedna osoba uprawniona do prowadzenia spraw spółki posiada kwalifikacje zawodowe określone w
§ 3 pkt 3.
§ 6. Pomoc przyznaje się:
1) osobie fizycznej, która spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, i której
został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
2) osobie prawnej, która spełnia warunki określone w § 3 i której został nadany numer identyfikacyjny, o którym
mowa w pkt 1;
3) wspólnikom spółki cywilnej, jeżeli są spełnione warunki określone w § 4 oraz jednemu ze wspólników, co do
którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, został nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w pkt 1;
4) spółce osobowej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, jeżeli są spełnione warunki określone w § 5 i został
nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w pkt 1.
§ 7. 1. Pomoc przyznaje się na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności
rolniczej:
1) spełniającą wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod
względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania, o którym mowa w § 1;
2) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;
3) której realizacja w gospodarstwie przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym:
a) wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii
produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub
zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10 % w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia
dokonania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", płatności ostatecznej, z
tym że w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu
- płatności pośredniej, w ramach której po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy
leasingu, lub
b) poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska, lub
c) poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie warunków utrzymania zwierząt, lub
d) poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub
e) poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie infrastruktury drogowej;
4) która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu;
5) której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy.
2

2. Pomoc może być przyznana, jeżeli zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu oraz innych przepisach
prawa związanych z realizacją operacji.
3. Pomoc przyznaje się na operację obejmującą inwestycje mające na celu dostosowanie gospodarstwa do
określonych odrębnymi przepisami wymagań w zakresie:
1) higieny produkcji mleka oraz warunków utrzymania zwierząt - jeżeli inwestycję podejmuje beneficjent działania
"Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem zgodnie ze złożonym przez niego planem rozwoju
gospodarstwa, a dostosowanie gospodarstwa nastąpi w okresie 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działalności rolniczej w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013;
2) ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego - pod warunkiem
że dostosowanie nastąpi w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia, w którym dane wymaganie określone
odrębnymi przepisami stało się obowiązujące.
4. Pomoc przyznaje się, jeżeli:
1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach;
2) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie:
a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,
b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie
- lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;
4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej wysokości pomocy.
5. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu:
1) pomoc przyznaje się, jeżeli:
a) operacja będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu etapach, przy czym w odniesieniu do części operacji
obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu będzie
realizowana zgodnie z ust. 4 pkt 1,
b) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy
czym złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie
inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminie określonym w ust. 4
pkt 2,
c) wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku,
d) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 60 miesięcy od dnia
zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., przy czym złożenie ostatniego wniosku o płatność
w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących
przedmiotem leasingu nastąpi w terminach określonych w ust. 4 pkt 3;
2) nie stosuje się przepisu ust. 4 pkt 4.
6. Przez wniosek o płatność:
1) pośrednią - rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu każdego z etapów operacji, jeżeli dany
etap nie jest etapem końcowym;
2) ostateczną - rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.
§ 8. 1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów:
1) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do
produkcji rolnej, zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, zakładania, wyposażania sadów lub
plantacji wieloletnich, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na
warunki prowadzenia działalności rolniczej,
2) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji,
3) poniesionych:
a) od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż 1
stycznia 2007 r.,
b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z
niej płatności przekracza 10 tys. zł, lub kosztów, o których mowa w § 9 ust. 5 - w formie rozliczenia
bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu
- zwanych dalej "kosztami kwalifikowalnymi".
2. (1) W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty ogólne poniesione
przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy.
3. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w § 9, w szczególności:
3

1) nabycia nieruchomości;
2) podatku od towarów i usług (VAT);
3) nabycia używanego sprzętu komputerowego.
4. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż:
1) 40 % kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-5;
2) 50 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu
złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia;
3) 50 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, obszarach
NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych;
4) 60 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, obszarach
NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych,
przez osobę, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia;
5) 75 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej w związku z wdrażaniem dyrektywy Rady
91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez
azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 2, str. 68) - na podstawie umów zawartych do dnia 30 kwietnia 2008 r.; w zakres operacji mogą wchodzić
inwestycje związane z przechowywaniem nawozów naturalnych lub kiszonek.
5. W przypadku wspólników spółki cywilnej refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez
beneficjenta, nie więcej jednak niż:
1) 50 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli żaden ze wspólników w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie
ukończył 40 roku życia;
2) 60 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli żaden ze wspólników w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie
ukończył 40 roku życia, a operacja jest realizowana na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, obszarach NATURA 2000 oraz
związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych.
6. Za operację realizowaną na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, obszarach NATURA 2000 oraz związanych z
wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych uważa się operację obejmującą
wyłącznie budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli lub wyposażenie
budynków lub budowli wchodzących w skład gospodarstwa, lub wyposażenie pastwisk, zakładanie, wyposażanie
sadów lub plantacji wieloletnich położonych na tych obszarach, lub operację realizowaną w gospodarstwie, w którym
co najmniej 50 % użytków rolnych położonych jest na tych obszarach.
7. Pomoc na realizację operacji na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej może być przyznana, jeżeli obszar ten jest objęty siecią NATURA 2000 albo określony jako związany z
wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
8. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300
tys. złotych na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
9. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 8, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji
zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych.
10. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. złotych.
11. Przepis ust. 10 nie dotyczy operacji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do
składowania nawozów naturalnych lub związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.
§ 9. 1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:
1) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do
produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży
bezpośredniej produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higienicznosanitarnymi) wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażenia, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów
szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, z
zastrzeżeniem ust. 4;
4

2) zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania,
przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, w szczególności sprzętu do uprawy,
pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągników rolniczych, przyczep rolniczych, maszyn lub urządzeń
do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów
rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia,
zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania, przechowywania mleka;
3) zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek,
wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne, w tym:
a) koszty zakupu materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji,
których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat; w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w
załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 80, poz.
541 i Nr 191, poz. 1362) kosztem kwalifikowalnym jest zakup materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego
kategorii kwalifikowany, z tym że jeżeli do krajowego rejestru nie wpisano żadnej odmiany gatunku rośliny
uprawnej, który jest wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, kosztem
kwalifikowalnym może być zakup materiału szkółkarskiego CAC,
b)
koszty grodzenia, wyposażania sadów i plantacji wieloletnich w niezbędne urządzenia techniczne i
technologiczne;
4) wyposażania pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat;
5) zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu urządzeń do uzdatniania,
rozprowadzania, magazynowania wody, nawodnień ciśnieniowych;
6) instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w
tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu, oczyszczania ścieków
powstających w wyniku prowadzonej działalności rolniczej lub służących poprawie warunków utrzymania zwierząt
lub poprawie higieny produkcji;
7) zakupu, instalacji lub budowy innych niż wymienione w pkt 5 i 6 elementów infrastruktury technicznej
wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzanie placów
manewrowych, zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
8) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej, w
tym programów księgowych;
9) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których
mowa w pkt 2, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie
później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
5. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty zakupu maszyn lub urządzeń używanych nieprzekraczające ich
wartości rynkowej oraz ceny nowych podobnych maszyn i urządzeń, jeżeli:
1) w dniu zakupu nie były one starsze niż 5-letnie;
2) nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem pomocy krajowej lub pochodzącej z Unii Europejskiej;
3) mają właściwości techniczne niezbędne do realizacji operacji i spełniają obowiązujące normy i standardy;
4) ich zakup będzie potwierdzony fakturą oraz dowodem dokonania płatności bezgotówkowej przeprowadzonej
poleceniem przelewu;
5) zostały zakupione od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży takich maszyn lub
urządzeń.
§ 10. 1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym
dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie
pomocy.
2. Wniosek o przyznanie pomocy można składać po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości
informacji, o której mowa w ust. 1.
3. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, nie rzadziej niż co 14 dni,
informacje o liczbie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w danym roku realizacji Programu i zapotrzebowaniu
na środki wynikającym z tych wniosków, z podziałem na województwa.
4. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w danym roku realizacji Programu upływa z końcem dnia
roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informacji
określającej, że zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 3, osiągnęło co najmniej 120 % dostępnych środków w
danym roku w danym województwie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia danego roku.
§ 11. 1. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) na podstawie uprzednio złożonego wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano pomocy;
5

2) wnioskodawca ubiega się o pomoc na realizację operacji, w przypadku której refundacji podlega maksymalnie
75 % kosztów kwalifikowalnych; w takim przypadku składa się oddzielny wniosek o przyznanie pomocy.
§ 12. 1. (2) Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w
oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, przy czym upoważniona osoba
może jednego dnia złożyć wyłącznie:
1) jeden wniosek lub
2) dwa wnioski tego samego wnioskodawcy - w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2.
2. Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę i
godzinę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
§ 14. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony po terminie lub nie został wypełniony we wszystkich
wymaganych pozycjach, lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie
skutkuje nieprzyznaniem pomocy, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "ustawą", dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możności ustalenia tego
adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż określone w ust. 1 i 2 wymagań, Agencja wzywa
wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że
zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.
§ 15. 1. Pomoc przysługuje według kolejności złożenia wniosków o przyznanie pomocy.
2. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia.
3. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o
przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.
§ 16. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja wyznacza niezwłocznie
wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
§ 21. 1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej
Agencji.
2. Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ustawy, umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące
realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:
1) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat;
2) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;
3) ograniczeń lub warunków w zakresie:
a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich
wykorzystywania,
b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą
- przez 5 lat;
4) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;
6) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.
3. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3-6, liczy się od dnia dokonania
przez Agencję płatności:
1) ostatecznej - w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy
będących przedmiotem leasingu;
2) w wyniku której po raz pierwszy w ramach operacji zostały zrefundowane koszty kwalifikowalne, o których
mowa w § 9 ust. 1 pkt 9 - w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy
będących przedmiotem leasingu;
3) w wyniku której w ramach operacji zostały zrefundowane wszystkie koszty kwalifikowalne, o których mowa w
§ 9 ust. 1 pkt 1-8 i ust. 2 - w przypadku operacji obejmujących inwestycje zarówno polegające jak i niepolegające na
nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu.
4. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencję od
beneficjenta danych, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy.
5. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta określonych w ust. 2:
1) pkt 1 i 2 jest nieważna;
2) pkt 3 może być dokonana w wyjątkowych okolicznościach.
§ 22. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel
niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.
6

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego
pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia
umowy.
3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie:
1) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o
ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;
2)
współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo
współwłaścicielami są osoby fizyczne - również ich małżonków, o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy, albo o
niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej.
§ 33. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie
przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego dotyczącymi terminów.
2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków
finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym.
§ 34. 1. Innymi, niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006 kategoriami siły wyższej lub
wyjątkowymi okolicznościami, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot całości albo części
pomocy, są:
1) wywłaszczenie części nieruchomości związanej z operacją, jeżeli takiego wywłaszczenia nie można było
przewidzieć w dniu zawarcia umowy;
2) katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem
operacji;
3)
wypadek lub awaria skutkujące zniszczeniem budynku, budowli lub innego mienia w stopniu
uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z założonym celem operacji;
4)
kradzież mienia będącego przedmiotem operacji, z wyłączeniem kradzieży, która nastąpiła na skutek
niezachowania należytej staranności przez beneficjenta;
5) wystąpienie organizmów kwarantannowych roślin, gdy ich wystąpienie wpływa na możliwość realizacji
zobowiązań beneficjenta;
6) przeniesienie przez beneficjenta, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności
ostatecznej, własności lub posiadania gospodarstwa lub jego części objętych realizacją inwestycji w ramach operacji
lub przeniesienie własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz
podmiotu, który spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy i przejmie zobowiązania dotychczasowego
beneficjenta;
7) zmiana, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej, przeznaczenia
nabytych przez beneficjenta dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli w całości lub w
części, jeżeli nowy sposób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu działania, o którym mowa w § 1.
§ 36. 1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie
działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych", może złożyć wniosek o przyznanie pomocy po zrealizowaniu tego
projektu, a w przypadku gdy dofinansowanie to przyznano na realizację kilku projektów - po zrealizowaniu ostatniego
z projektów, nie wcześniej niż:
1) w roku następującym po roku, w którym złożył ostatni wniosek o płatność dotyczący odpowiednio tego projektu
albo ostatniego z projektów - w przypadku pomocy przyznanej w wysokości od 100 do 200 tys. zł;
2) w drugim roku następującym po roku, w którym złożył ostatni wniosek o płatność dotyczący odpowiednio tego
projektu albo ostatniego z projektów - w przypadku pomocy przyznanej w wysokości powyżej 200 tys. zł.
2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy wcześniej niż w roku określonym w ust. 1, Agencja nie
przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy wysokość przyznanej pomocy jest niższa niż 100 tys. zł.

7

Podobne prace

Do góry