Ocena brak

Rozporządzenia w systemie źródeł praw, warunki ich wydawania i wejścia w życie

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Zgodnie z źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są : konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Rozporządzenia Rady Ministrów powszechnie obowiązującego prawa :

  1. rozporządzenie może być wydane tylko na podstawie ustawy co oznacza, że punktem wyjścia dla jego wydania musi być przepis zamieszczony w ustawie ustalający kompetencje do wydania rozporządzenia. Taki przepis ustawy określa się mianem upoważnienia Może mieć charakter fakultatywny ( przyzwalać na wydanie rozporządzenia ) lub obligatoryjny ( nakazywać wydanie rozporządzenia)

  2. upoważnienie do wydawania rozporządzenia musi wskazywać organ uprawniony lub zobowiązany do wydania rozporządzenia .

  3. upoważnienie do wydawania rozporządzenia musi wskazywać zakres spraw przekazanych do uregulowania.

  4. Upoważnienie do wydawania rozporządzenia musi określać wytyczne dotyczące treści rozporządzenia.

  5. Rozporządzenie jest aktem podstawowym, a więc musi ono być zgodne z przepisami zawartymi w ustawie oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami o randze ustawy.

  6. Rozporządzenie musi zostać opublikowane w Dz. U. jest to warunek konieczny jego wejścia w życie.

Zgodnie z zawartymi w konstytucji postanowieniami rozporządzenia ustanawiają : Prezydent oraz naczelne organy administracji państwowej – Rada Ministrów i Ministrowie.

Podobne prace

Do góry