Ocena brak

Różne sposoby definiowania kultury

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

1. Ogólna definicja : Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania , zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach , przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom .  

2. Wg różnych definicji pojęcie „kultura” wiąże się lub nie z procesem socjalizacji

3. Wg Znanieckiego socjologia zajmuje się głównie kulturą , jest nauką o kulturze , systemach wartości .

4. Kultura to historia religii , moralności , obyczaju , nauki , sztuki .

5. Istnieje podejście wartościujące i opisowe .

Wartościujące : na kulturę składają się te przedmioty , które są wyższe w życiu człowieka . Wyznacznikiem wyższych czynności jest bezinteresowność.

Opisowe : Dotyczy wszystkich działań człowieka , które dotyczą całej zbiorowości społecznej , są przyjęte jako normy , społecznie dziedziczone.

Kultura to całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego , wspólnych szeregowi grup i z racji obu ustalonych i zdolnych do rozszerzania się w stosunkach przestrzennych .

6. Kroeber wyróżnia grupy dewiacji kultury :

- wyliczające

- historyczne ( nacisk na społeczne dziedzictwo , np. Czarnowskiego )

- normatywne ( nacisk na imperatywne funkcje kultury, to co obowiązuje, np.Parsonsa )

- psychologiczne ( nacisk na psychologiczne mechanizmy kształtowania się kultury)

- strukturalistyczne ( nacisk na całościowy charakter kultury-system )

7. Definicja Murdocka :

- Kultura jest zawsze wyuczona , obejmuje nawyki , które kształtują się pod wpływem społecznego doświadczenia , wpajają się na zasadzie transmisji społecznej .

- Ma charakter ideacyjny - występuje w postaci idealnej , jest uświadamiana za pomocą norm i wzorów .

- Jest aparatem zaspokajania potrzeb ludzkich .

- Mimo że jest systemem otwartym , jest zintegrowana .

8. Definicja Herskovitza :

- Kultura nie jest zjawiskiem wrodzonym , lecz nabytym .

- Wywodzi się z elementów psychologiczno historycznych , brak fizycznych które są charakterystyczne dla kondycji ludzkiej,

- Ma charakter strukturalny i obejmuje wiele aspektów,

- Ewoluuje w czasie i w przestrzeni,

- Wykazuje prawidłowości , które pozwalają na jej naukowe badanie,

- Jest narzędziem , przy pomocy którego jednostka adaptuje się do środowiska , wykazuje środki swoich możliwości twórczych.

9. Kultura jako przedmiot badań odnosi się do 6-ciu intencji znaczeniowych :

- System znaków

- Ogół wszystkich rezultatów społecznych działalności człowieka.

- Ogół specyficznych wartości wzorów zachowań,

- Ogół idei jako twórczości umysłowej i jej przejawów,

- Kod ( zbiór reguł )

- Specyficzne tylko dla człowieka twórcze podejście do rzeczywistości.

Podobne prace

Do góry