Ocena brak

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w.

Autor /Racibor Dodano /03.11.2011

Jak wiadomo gdy Polska znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i uwolnić się spod jarzma trzech zaborców. Jednak najciężej mieli Polacy mieszkający w zabo-rze pruskim i rosyjskim. Na nich to bowiem spływało okrucieństwo takich ludzi jak: Otto von Bismarck (w zaborze pruskim, który ustawicznie prowadził antypolską politykę, godzącą przede wszyst-kim w oświatę i życie kulturalne społeczeństwa polskiego). Ale rów-nież Polacy z zaboru austriackiego nie mieli łatwego życia, choć jakby się zdawało mieli o wiele lepsze warunki.W dalszej części tej pracy postaram się pokazać wielkie starania Polaków o odzyskanie niepodległości dla ojczyzny, które były uwieńczone dopiero po 130 latach niewoli, w wielkim bólu, cierpie-niu i prześladowaniu przez zaborców.

Jak wiadomo Polacy musieli się bardzo wycierpieć, aby w końcu po 130 latach doczekać się niepodległej Polski. Jednak nie stało się to tak od razu, gdyż po wielu trudnościach nie zabrakło na zakoń-czenie wojny, w którą nie tylko byli wplątani Polacy, ale i inne kra-je. Konflikt polsko - niemiecki rozrósł się do rozmiarów wojny światowej. Najpierw była to I a potem II wojna światowa, w której, jak już wyżej wspomniałem, brała udział nie tylko Polska i Niemcy, ale i inne państwa europejskie.Polskie działania narodowo - wyzwoleńcze należy ocenić na tym miejscu na wzorowe, ponieważ Polacy pomimo zaborów oraz nie-mieckiej polityki antypolskiej nie zatracili kultury i języka narodo-wego a przede wszystkim walczyli do końca i ze wszystkich sił o od-zyskanie niepodległości, co udało im się po takim długim czasie.

Myślę, że i w dzisiejszych czasach zachowalibyśmy się tak samo, choć zachowanie niektórych z nas o tym nie świadczy. Mam nadzie-ję, iż Polska podźwignie się z tych przejściowych kłopotów i taka sytuacja jaką przeżyli rodacy w tamtych czasach więcej się nie powtórzy.

Do góry