Ocena brak

Rozmieszczenie ludności na świecie - AUSRALIA I OCEANIA

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Ludność: ok. 28 mln (1994). Ok. 140 tys. to rdzenni mieszkańcy, pozostali pochodzenia europejskiego. Najmniej zaludniony kontynent świata. Największe miasta: Sydney (ok. 3,6 mln), Melbourne (ok. 3,0 mln), Brisbane (ok. 1,3 mln).

1.Gęstość zaludnienia

a)średnia dla obszarów lądowych (bez Antarktydy) - 41 osób/km

b) wg kontynentów: (osób/km)

Azja 109

Europa 69

Australia i Oceania 3

Pozostałe 18 - 24

c)w wybranych państwach:

-Sahara Zachodnia 1/km (klimat zwrotnikowy, kontynentalny, pustynia)

-Mongolia 2/km (klimat umiarkowany, kontynentalny, step)

-Bangladesz 836/km (klimat zwrotnikowy, monsunowy, mady, doliny)

-Singapur 4.838/km (koncentracja przemysłu, mady)

d)zróżnicowanie gęstości w obrębie państwa

-Chiny ok. 127/km (Niż. Chińska 2.000/km, Tybet 1/km)

-Egipt ok. 59/km (ludność zamieszkuje gł. obszar kilkunastu kilometrów od Nilu (kilkaset osób/km), pozostałe to anekumena)

2.Rozwojowi ludzi sprzyja :

- dostęp do wody

- ciepły klimat

- dobra gleba

- nizinne ukształtowanie powierzchni

3.Rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej:

a)w pobliżu mórz - 50% ludności mieszka do 200km od morza

b)na terenach o niskich wysokościach bezwzględnych

-56% ludności mieszka na ter. do 200 m.n.p.m.

-80% ludności mieszka na ter. do 500 m.n.p.m.

4.Migracje ,czyli ruchy ludności dzielimy na:

- emigracja - gdy ktoś wyjeżdża,

- imigracja - gdy ktoś przyjeżdża,

- reemigracja - gdy ktoś wyjechał i wrócił,

- repatriacja - inaczej przesiedlenie, zorganizowany przyjazd,

- deportacja - czyli zsyłki ludności,

- ewakuacja - niedobrowolne przemieszczanie się ludności

a. zewnętrzne - do innego kraju (międzypaństwowe) lub na inny kontynent (międzykontynentalne);

b. wewnętrzne - z jednego obszaru na drugi na terenie kraju;

c. pozorna - zmiana granic , ale nie jest to wybór jednostki a decyzja administracyjna

5.Przyczyny migracje mogą być bardzo różne ,lecz najczęstszymi są:

chęć poprawy bytu materialnego (o podłożu ekonomicznym);

- repatriacja i wysiedlenia (podłoże polityczne);

- pielgrzymki do miejsc kultu (charakter religijny);

- konflikty religijne;

- wyjazdy turystyczne i służbowe;

- przesiedlenia z obszarów klęsk żywiołowych;

- powstawanie nowych ośrodków przemysłu;

- odkrycia geograficzne;

- zmiana granic

Czynniki decydujące o rozmieszczeniu ludności można najogólniej podzielić na takie, które sprzyjają osadnictwu i te, które stanowią bariery-przeszkody.

6.Bariery osadnicze:

- Świetlna i termiczna - deficyt światła na dużych szerokościach-problemy z roślinnością , gorąco/zimno lub nadmiar światła

- Wodna - stanowi ją głownie brak wody ,ale może występować także jej nadmiar.

- Grawitacyjna - spowodowana jest spadkiem ciśnienia atmosferycznego wraz z wysokością , wywołującym rozrzedzenie powietrza oraz zmniejszenie ilości tlenu ,którym oddycha człowiek . Konsekwencją jest choroba wysokościowa na skutek niskiego ciśnienia.

7.Atrakcje osadnicze:

- zdolność żywicielska

- bezpieczeństwo bytu

- stosunki społeczno-ekonomiczne

8.Największe skupiska ludności występują:

- na nizinnych obszarach klimatu umiarkowanego

- na obszarach podzwrotnikowych

- w okręgach przemysłowych (np. Zagłębie Ruhry)

- w wielkich miastach

- na obszarach rolniczych o wysokim nakładzie pracy ręcznej (Nizina Chińska ,Delta Gangesu)

9. Regiony o wysokiej koncentracji ludności i czynniki wywołujące ją:

a) Nizina Chińska (klimat podzwrotnikowy, monsunowy, mady)

b) Nizina Gangesu (klimat zwrotnikowy, monsunowy, mady)

c) Dolina Nilu (mady)

d) Jawa (gleby powstałe na skałach magmowych - gł. powulkaniczne)

e) Nizina Padu (żyzne gleby powstałe na osadach naniesionych z Alp, Apeninów, duża koncentracja przemysłu)

f) Nizina Zachodnioeuropejska (duża koncentracja przemysłu)

g) Wschodnie Wybrzeże USA (względy historyczne, klimat podzwrotnikowy i umiarkowany morski, bogactwa naturalne)

h) Kalifornia (bogactwa naturalne (ropa naftowa), klimat zwrotnikowy, kontynentalny)

Ludność świata charakteryzuje się bardzo nierównomiernym rozmieszczeniem na kuli ziemskiej. Spowodowane jest to przede wszystkim warunkami klimatycznymi- wielkie obszary, jak Sahara w Afryce Północnej, wnętrze Australii, Syberia i dorzecze Amazonki nie sprzyjają osadnictwu. W XIX wieku wielka liczba ludności wzrosła w szybkim tempie, szczególnie w krajach, gdzie przebiegał proces industrializacji- w zachodniej Europie i północno- wschodniej części Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Gwałtowny przyrost ludności ma miejsce także w drugiej połowie obecnego stulecia w krajach rozwijających się, zwłaszcza w krajach arabskich, Indiach, Chinach i Azji Południowo- Wschodniej. W obecnej dekadzie około połowy ludności całego świata żyje na 5% powierzchni Ziemi, a około połowa całkowitej powierzchni Ziemi stanowi dom dla jedynie 5% populacji. Wzrost zaludnienia powoduje zwiększające się zapotrzebowanie na żywność, co z kolei doprowadza do niszczenia środowiska naturalnego, podczas gdy zatłoczone miasta przyczyniają się do zaostrzenia problemów ekologicznych.

Podobne prace

Do góry