Ocena brak

ROZBROJENIA - Rokowania rozbrojeniowe

Autor /Juzek Dodano /09.06.2011

W latach 1945-1949 sprawą rozbrojeń zajmowały się dwa organy ONZ:Komisja Energii Atomowej i Komisja Zbrojeń Konwencjonalnych.W pierwszej komisji Stany Zj.mające wtedy monopol w zakresie produkcji energii atomowej przedstawiły tzw.Plan Barucha zmierzający do przekazania międzynarodowemu organowi,w którym decyzje podejmowane byłyby większością głosów,produkcji energii atomowej ,organ ten mógłby udzielać państwom pod kontrolą zezwoleń na tą produkcję w celach pokojowych.Propozycje radzieckie zmierzały do zakazu produkcji i stosowania broni atomowej,stworzenie zorganizowanej kontroli międzyn.,państwa miały posiadać swobodę produkcji energii atomowej w celach pokojowych.Związek Radziecki chciał przekazać te sprawy Radzie Bezpieczeństwa,natomiast Stany Zjednoczone Zgromadzeniu Ogólnemu(miały tam większość głosów)

W l.1954-1955 Związek Radziecki w części zaakceptował memorandum francusko-angielskie zawierające m.in.wyrzeczenie się przez mocarstwa broni atomowej i określenie maksymalnej liczebności sił zbrojnych.

W l.1957-1963 Rokowania doprowadziły do podpisania w 1963 w Moskwie traktatu o częściowym zakazie doświadczeń z bronią jądrową roku 1959 traktat w sprawie demilitaryzacji Antarktyki,w tym samym roku Związek Radziecki przedstawił plan całkowitego rozbrojenia w trzech etapach w ciągu 4 lat,USA odpowiedziały kontrpropozycjami.

Od 1962 rokowania rozbrojeniowe prowadzone były w Genewie.Komitet Rozbrojeniowy(genewski) opracował traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej który został podpisany w roku 1968 i uzyskał ponad 100 ratyfikacji,oraz bakteriologicznej i toksyn i ich zniszczeniu podpisanej w 1972.

Rokowania radziecko-amerykańskie doprowadziły do porozumienia SALT I (Strategic Armaments Limitation Talks) oraz SALT II.Następnie porozumienie w sprawie wyrzeczenia się produkcji,magazynowania i stosowania broni chemicznej(1990).Natomiast rokowania wiedeńskie doprowadziły w 1990 do układu w sprawie redukcji broni konwencjonalnych w Europie.Inne porozumienia-denuklearyzacja Ameryki Łacińskiej(traktat z 1967),Afryki(Uchwała Zgromadzenia Ogólnego z 1965) i Oceanu Indyjskiego(Uchwała Zgr.Ogólnego z 1971)

1967-układ dotyczący przestrzeni kosmicznej(zabrania wprowadzenia na orbitę wokół ziemi obiektów z bronią nuklearną,podobna treść –układ z 1971 w odniesieniu do mórz i oceanów oraz wnętrza ziemi pod tym dnem.Na sesji w 1978 Zgr.Ogólne przyjętoDokument końcowy obejmujący Deklaracje i Program działania w sprawie rozbrojenia.Traktaty pokoju zawarte z państwami Osi w 1947 zabraniają pastwą zwyciężonym posiadania broni atomowej,biologicznej i chemicznej.Polska inicjatywa to plan sfery bezatomowej(Plan Rapackiego)

Podobne prace

Do góry