Ocena brak

Roszczenia regresowe

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Roszczenie regresowe - jest to uprawnienie do żądania od określonej osoby określonego zachowania się - jest to prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych za inną osobę.

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie może zwrócić się z roszczeniem regresowym o zwrot kwoty odszkodowania od sprawcy szkody. Sprawca nie może pozostać bezkarny.

Roszczenie regresowe obejmuje tylko wypłaconą kwotę przez Ubezpieczyciela.

Wysokość odszkodowania = wysokość szkody na, nie więcej niż suma ubezpieczeniaJeżeli odszkodowanie wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń jest mniejsze niż szkoda, to wówczas poszkodowany ma pierwszeństwo dochodzenia tej różnicy przed Zakładem Ubezpieczeń na drodze postępowania cywilnego.

Wyłączenia regresu ubezpieczeniowego:

  • regres nie przysługuje, jeżeli nie wynika to z umowy lub z ogólnych warunków ubezpieczenia;

  • regres nie przysługuje także, jeżeli ubezpieczający prowadzi wspólne gospodarstwo domowe (np. dzieci, współmałżonek, konkubent, konkubina), bądź też jeśli współpracuje z innymi osobami, za których Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność (np. pracownicy, współpracownicy).

  • regres nie przysługuje, jeżeli sprawcą szkody jest dziecko ubezpieczonego.

Podobne prace

Do góry