Ocena brak

Roszczenia pracownicze - rodzaje

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Wyróżniamy trzy kategorie roszczeń pracownika:

1.Roszczenie związane z bytem stosunku pracy. Występują dwa rodzaje roszczeń o nawiązaniu umowy:

- o charakterze bezwzględnym, które zobowiązuje sąd do jego uwzględnienia w każdym przypadku bez względu na okoliczności danej sprawy.

- o charakterze względnym, którego realizacja bądź uwzględnienie zależne są od posiadania przez pracodawcę wolnych miejsc pracy.

2. Roszczenie związane z realizacja stosunku pracy związane z zadaniem pracownika:

- dopuszczenia go do pracy,

- do wypłaty wynagrodzenia w wysokości ustalone w umowie,

- do udzielenia urlopu okolicznościowego lub wypoczynkowego,

- do wydania odzieży ochronnej, roboczej lub sprzętu ochrony osobistej,

- do poszanowania sfery prywatności i godności osobistej pracownika,

- do uznania zdarzenia, któremu uległ ze szkoda dla jego organizmu za wypadek przy pracy.

Te roszczenia ulęgają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 291 KP).

3.Roszczenia pracownika niezwiązane z prawem do pracy:

- wydanie świadectwa pracy czy opinii o pracy, ",o

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany ur1op.

- wypłaty odpraw pieniężnych w związku ze zwolnieniem z pracy z przyczyn pracodawcy,

- wypłaty wynagrodzenia w razie zastosowania przez pracodawcę okresu wypowiedzenia, krótszego niż wymagany,

- wypłat odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia do 1 m-ca lub za ni es/uszne zwolnienie z pracy.

Podobne prace

Do góry