Ocena brak

Rola pełnomocnika w procesie karnym

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Pełnomocnik działa w interesie innej strony niż oskarżony ( art. 97§1) . Pełnomocnik jest więc reprezentantem oskarżycieli: prywatnego i posiłkowych lub powoda cywilnego, strony szczególnej w postępowaniu karnym skarbowym lub w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Nowy kodeks wreszcie zezwolił także innej osobie, nie będącej stroną na ustanowienia pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jego interesy w toczącym się postępowaniu. Taka osoba może być biegły, a nawet świadek żądający np zwrotu należności za podróż i utracone zarobki. Ale sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika owej innej osoby, jeżeli uzna, ze nie wymaga tego obrona interesów osoby nie będącej stroną.

Do pełnomocnika nie odnosi się nakaz przedsiębrania czynności procesowych przez obrońcę jedynie na korzyść oskarżonego. Ma on prawo podejmowania także czynności niekorzystnych dla strony, ale pod warunkiem działania w dobrej wierze i w granicach pełnomocnictwa.

Podobne prace

Do góry