Ocena brak

Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w gospodarce Światowej

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Głównym celem działalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest:

  • tworzenie warunków niezbędnych do stabilizacji finansowej i gospo­darczej w krajach członkowskich,

  • utrzymywanie względnej stabilności walut,

  • tworzenie ram ułatwiających wymianę dóbr, usług i kapitału między krajami członkowskimi oraz wspieranie wzrostu gospodarczego.

Aby te cele osiągnąć, kraje członkowskie współpracują z MFW oraz między sobą. Przede wszystkim są one zobowiązane do:

  1. kierowania swoją polityką gospodarczą i finansową w taki sposób, aby utrzymany został zrównoważony wzrost gospodarczy,

  2. popierania stabilizacji gospodarczej przez zapewnienie uporządkowa­nych warunków gospodarczych i finansowych,

  3. unikania manipulowań kursem walutowym lub wykorzystywania mię­dzynarodowego systemu walutowego do osiągania nieuzasadnionych korzyści konkurencyj­nych w stosunku do innych krajów oraz

  4. stosowania polityki kurs walutowego zgodnie z zasadami określonymi w statucie MFW.

MFW sprawuje nadzór nad polityką kursową krajów człon­kowskich w dwojaki sposób.

Analizuje on regularnie politykę gospodarczą każdego kraju członkowskiego na tle innych krajów i w powiązaniu z rozwojem gospo­darczym w innych krajach.

Odbywa regularnie (z reguły dwa razy w roku) dyskusje na te­mat sytuacji gospodarczej w świecie. Pozwala mu to ocenić politykę go­spodarczą i walutową krajów członkowskich w płaszczyźnie wielostronnej oraz analizować rozwój gospodarki światowej.

Władze MFW coraz częściej dokonują oceny sytuacji walutowej w kra­jach rozwiniętych. Ponadto dyrektor naczelny MFW bierze udział w spo­tkaniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych siedmiu naj­bardziej rozwiniętych krajów

MFW uczestniczy w koordynacji polityki gospodarczej w skali mię­dzynarodowej poprzez opracowania głównych wskaźników oraz średnioterminowych scenariuszy rozwoju gos­podarczego.

MFW spełnia trzy funkcje:

  1. regulacyjną, polegającą na nadzorowaniu stosowanych przez kraje członkowskie ograniczeń walutowych i przestrzegania reguł kurso­wych,

  2. kredytową, polegającą na dostarczaniu krajom członkowskim dodat­kowych środków walutowych w postaci różnych form kredytów oraz

  3. konsultacją, polegającą na odgrywaniu roli stałego forum konsultacji i współpracy krajów członkowskich'. Jest on sprawną instytucją w do­brych czasach i ułatwia przetrwanie w czasach trudnych. Jego działal­ność przyczyniła się w dużym stopniu d ekspansji handlu światowego.

Podobne prace

Do góry