Ocena brak

ROLA KONSTYTUCJI W PAŃSTWIE

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Konstytucja - zbiór najważniejszych praw obowiązujących w państwie. Określa ppodstawowe ustawy panstwa, kompetencje najwyższych władz, zawiera katalog praw i obowiązków obywatela.

Podział konstytucji: a) pod względem formy: pisana, niepisana (zwyczaje, normy niepisane np. USA); b) pod względem treści: pełne (3-go maja, marcowa), niepełne (np. roku 1919), pod względem procedury powstawania: uchwalana, oktrojowana (nadana przez głowę państwa, np. w Neapolu czy Kuwejcie).

Funkcje konstytucji: prawna (jest podstawą prawa w państwie), intergacyjna (integruje społeczeństwo stanowiąc wyraz akceptacji), organizatorska (org. państwo, określa zasady jego organizacji), programowa (określa kierunki rozwoju państwa), wychowawcza (odzwierciedla pewne wartości).

Konstytucja poslska: uchwalona przez zgr. narodowe 2.IV.1997 (III RP) i zatwierdzona 25.V.1997 przez referendum. Dzieli się na 243 art. i zawiera preambułę (wstęp) i 13 rodziałów. Zawiera podstawowe zasady ustrojowe: 1) suwerenność narodu - władza zwierzchnia należy do narodu, 2) państwo prawne tzn org. władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ludzie mogą robić wszystko czego nie zabrania prawo i obyczaje, 3) podział i równowaga władzy, 4) pluralizm polityczny.

Demokracja (naród sprawuje władzę) - bezpośrednia to np. referendum, którego wynik jest wiążący, pośrednia - wybór posłów na sejm, inicjatywa ludowa - conajmniej 100 tys. osób może złożyć do sejmu projekt ustawy, skatga - np. do trybunału Konstytucyjnego, tw. samożąd terytorialny.

Katalog praw i obowiązków w konstytucji: obowiązki -> troska o dobro wspólne, przestrzeganie prawa RP, ciężar i świadczenia publiczne, obrona ojczyzny, dbałość o środowisko, poszanowanie wolności innych.

Wolności -> równość wobec prawa, zakaz dyskryminacji, równość w prawach kobiet i mężczyzn, prawo i ochrona życia, zakaz tortur, poniżania, kar cielesnych, nietykalność i wolność osobista, areszt 48 godzin, sprawiedliwy sąd i wyrok, ochrona dobrego imienia i życia rodzinnego, wolność komunikacji, nienaruszalność mieszkania, wolność wychowania dziecie, wolne miejsce zamieszkania, wolność sumienia i religii, nie można zmuszać do obrządków religijnych, w sprawie ekstradycji decyduje sąd, wolność zrzeszeń, prawo do wyboru zawodu, prawo do ochrony zdrowia, prawo do nauki, ochrona praw dziecka.

Podobne prace

Do góry