Ocena brak

Rola inwentaryzacji w bilansie rocznym

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Inwentaryzacja ma istotny wpływ na poprawność rachunku bilansowego. Polega ona bowiem na konfrontacji danych księgowych o majątku i kapitałach jednostki gospodarczej z ich stanem faktycznym. Istotnym elementem procesu inwentaryzacji są czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego stanu składników bilansowych w celu sprawdzenia ewidencji księgowej i sprostowania ewentualnych pomyłek. Procesowi inwentaryzacji podlegają wszystkie składniki bilansowe, a więc zarówno składniki mające charakter rzeczy (rzeczowe), jak i składniki mające charakter praw majątkowych (majątkowe).

Istotnym elementem procesu inwentaryzacji jest ustalenie i wyjaśnienie przyczyn różnic ilościowych i wartościowych między stanem rzeczywistym składników bilansowych a stanem wynikającym z ewidencji księgowej. Rezultatem jest postawienie i umotywowanie wniosków co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, wnioski te są podstawą do ujęcia tych różnic w księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Inwentaryzację należy rozumieć przede wszystkim jako stały, niezbędny element sprawnego funkcjonowania rachunkowości.

Transakcje elementarne: są to takie zdarzenia gospodarcze, które odzwierciedlają zmiany stanu majątkowego (konta rodzajowe) dowolnego podmiotu, związane z aktami przekazywania na zewnątrz (otoczenie przedsiębiorstwa) lub otrzymania z zewnątrz określonych pozycji majątkowych.

Operacje wewnętrzne są to takie zdarzenia gospodarcze, które odzwierciedlają zmiany majątku dokonywane wewnątrz danego podmiotu powodując powstawanie kosztów lub uzyskanie efektów w postaci dochodów.

Podobne prace

Do góry