Ocena brak

ROLA INFORMACJI W PROCESACH MOTYWOWANIA

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Każdy człowiek buduje obraz swojej sytuacji i ocenia ją na podstawie

własnego doświadczenia, intuicji, korzystając z informacji docierających z zewnątrz. źródła informacji są różnorodne, podobnie jak formy, w jakich do nas docierają.

W jaki sposób organizacje, a ściślej - menedżerowie i kierownicy,

wykorzystują informacje w procesach motywowania pracowników? Przede

wszystkim starają się tworzyć i przekazywać te informacje, które mają wpływ na

paziom zaangażowania uczestników organizacji i jakość ich działań {indywidualnych i zbiorowych) na rzecz całości oraz poszczególnych części. Dotyczą one misji,

podstawowych wartości i celów firmy, strategii organizacji i jej podsystemów,

realizowanych polityk, organizacyjnej struktury, zasad, reguł i procedur

funkcjonowania, zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych, planów, programów, harmonogramów itd. Najbardziej konkretne są zwykle informacje odnoszące się do zadań, jakie należy wykonać, i norm z nimi związanych, sposobów działania i

niezbędnych środków, korzyści towarzyszących uzyskaniu oczekiwanych efektów, wyników, jakie osiągnął pracownik, i związanych z tym gratyfikacji, działań

naprawczych, będących wynikiem kontroli itd.

Elementarnym warunkiem pozytywnej aktywności uczestników organizacji

jest znajomość postawionych przed nimi zadań do realizacji grupowej i indywidualnej.

Bieżące informacje o zadaniach przyjmują postać poleceń s ł u ż b o w y C h.

Kierownik określa w nich co ma być zrobione, KTO ma być wykonawcą, do kiedy zadanie musi być zrealizowane i jak, a także jakich należy użyć środków. Informacje o sposobie wykonania pracy - ustne lub pisemne instrukcje - są szczególnie ważne w przypadku nowych pracowników.

Dla motywacji do pracy podstawowe znaczenie mają informacje o korzyściach, na jakie może liczyć pracownik w przypadku właściwego wykonania zadań. Najistotniejsza jest oczywiście wiedza o obowiązującym w firmie systemie płac, zasadach wynagradzania za pracy "zwykłą", w godzinach nadliczbowych i za przestoje,

znajomość kategorii zaszeregowania konkretnych tabel stawek gadzinowych i norm czasowych, informacje dotyczące warunków i wysokości uzyskania premii itd. W wielu przypadkach wynagrodzenie uczestnika organizacji składa się z kilku, a nawet kilkunastu składników o bardzo różnym znaczeniu motywacyjnym (od dodatku na

dziecko, poprzez dodatek stażowy, dodatek za ukończenie wyższych studiów,

potrącenie Z tytułu nieobecności w pracy, zasiłek chorobowy, indywidualną stawkę zaszeregowania, wysokość wynagrodzenia podstawowego itd. do wynagrodzenia

należnego w danym miesiącu). Bardzo utrudnia to nie tylko obliczanie płac, ale

również dostrzeżenie związku między wkładem pracy, a uzyskanymi zarobkami, co nie wpływa korzystnie na poziom motywacji.

Podobne prace

Do góry