Ocena brak

Rola i znaczenie leasingu

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Leasing jest formą dzierżawy i jako taki jest raczej metodą finansowania użytkowanego środka, a nie jego zakupu. Cecha ta odróżnia leasing od innych form finansowania aktywów, z których większość polega na ostatecznym nabyciu przez przedsiębiorstwo praw własności środka. Istnieją dwa główne rodzaje leasingu:

 1. Leasing finansowy – zwany niekiedy w pełni spłacanym, polegający na zawarciu umowy, na mocy której leasingobiorca w ciągu uzgodnionego okresu w pełni spłaca koszt kapitałowy leasingu, urządzenia oraz zapewnia leasingodawcy odpowiedni zysk. Jeśli przedsiębiorstwo chce użytkować urządzenie po upływie okresu umownego, uzyskuje kolejny okres umowny, w czasie którego płaci już tylko nominalny czynsz.

 2. Leasing operacyjny – będący umową zgodnie z której leasingobiorca nie pokrywa kosztów kapitałowych urządzenia, a suma umowna może być odnawiana na kolejny okres, albo urządzenie jest leasingowane innemu przedsiębiorstwu.

Zalet leasingu:

 1. Ponieważ nie wymaga on żadnych początkowych wydatków kapitałowych, ani wnoszenia depozytu, jest bardzo korzystny z punktu widzenia płynności gotówkowej przedsiębiorstwa.

 2. Uzyskuje się dostęp do kapitału bez konieczności zastawiania innych aktywów jako formy zabezpieczenia.

 3. W zależności od konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa, a zwłaszcza jego sytuacji podatkowej może stanowić najtańszy z dostępnych mu form finansowania.

 4. Leasing może być sposobem samofinansowania się, ponieważ z wykorzystywania leasingowanego środka uzyskuje się fundusze potrzebne na opłacanie rat leasingowych.

 5. W świetle niektórych rozwiązań prawnych jest to pozycja pozabilansowa, co może zwiększać możliwości kredytowe przedsiębiorstwa.

 6. Leasing nie może być cofnięty lub ograniczony w okresie deficytu kredytowego albo w zmienionych warunkach ekonomicznych.

 7. Przedsiębiorstwa, które nie mogą bezpośrednio korzystać z inwestycyjnych ulg podatkowych leasing umożliwia ich otrzymanie za pośrednictwem leasingodawcy, którym mogąc skorzystać z tego typu ulgi, uzyskane korzyści uwzględni przy określaniu stawki czynszu.

 8. Przedsiębiorstwu z niską krańcową stopą podatkową, leasing umożliwia zwiększenie korzyści gotówkowych uzyskanych dzięki ulgom podatkowym otrzymanym przez leasingobiorcę mającego wyższą stopę podatkową.

 9. Ponieważ przy leasingu zazwyczaj nie stosuje się tak silnych restrykcji, kontroli jaki mogą występować przy pożyczce średnioterminowej, przedsiębiorstwo ma większą swobodę działania.

 10. Ponieważ leasing jest często uważany bardziej za przychód niż zobowiązanie kapitałowe, to czyni łatwiejszym decyzje inwestycyjne.

Wady:

 1. Leasingobiorca przeważnie musi zrezygnować z części lub całości potencjalnych korzyści możliwych do uzyskania z wartości leasingu danego środka pozostałej na koniec okresu leasingowego.

 2. W umowie leasingowej mogą być zawarte pewne restrykcje dotyczące użytkowania środka.

 3. Jeśli warunki cenowe leasingu są niekorzystne koszt odsetek może okazać się wyższy niż w przypadku innych form finansowania.

 4. Jeśli leasingowe urządzenie stanie się przestarzałe przed upływem terminu umowy, kierownictwo spółki leasingowej może podjąć decyzję o konieczności dalszego jej użytkowania przez przedsiębiorstwo, stawia je tym samym w niekorzystnej sytuacji wobec rywali rynkowych, którzy szybko wymienili swoje przestarzałe urządzenia. Jeśli natomiast zapadnie decyzja o wcześniejszym zrezygnowaniu z umowy leasingowej wówczas przedsiębiorstwo obciążone zostanie karą pieniężną.

Podstawowym zadaniem leasingu jest umożliwienie użytkowania majątku firmom nie posiadającym własnych funduszy dostatecznych na zakup obiektów i nie mających możliwości uzyskania na ten cel kredytów.

Podobne prace

Do góry