Ocena brak

Rola i funkcje nadzoru bankowego

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Podstawową rolą nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zapewnienie zgodności działania banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy o NBP, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku, a także przepisami szczegółowymi regulującymi działalność banków specjalistycznych. Wszystkie zjawiska lub wydarzenia, które wpływają negatywnie lub mogą wpłynąć negatywnie na sytuację finansową jakiegokolwiek banku działającego na terenie Polski są przedmiotem zainteresowania nadzoru bankowego. Największą uwagę nadzór bankowy przywiązuje do bezpieczeństwa całego systemu bankowego, a w szczególności bezpieczeństwa zgromadzonych w bankach środków deponentów.

  • Funkcja licencyjna polega na umożliwieniu prowadzenia działalności bankowej przez ludzi i kapitały w taki sposób, ażeby od momentu powstania banku spełniał on warunki pozwalające na traktowanie go jako instytucji zaufania publicznego.

  • Funkcja regulacyjna polega na określaniu przez instytucje nadzoru minimalnych standardów bezpieczeństwa w działalności banków.

  • Istotą funkcji kontrolnej jest identyfikowanie przez nadzór podstawowych zagrożeń w funkcjonowaniu banków. Owa identyfikacja jest prowadzona zarówno poprzez badanie nadsyłanych przez banki sprawozdań jak też przez inspekcje przeprowadzane przez pracowników nadzoru w bankach.

  • Funkcja dyscyplinująca ("policyjna") oznacza, iż w określonych ustawowo przypadkach nadzór bankowy może korzystać ze środków administracyjnych (władczych) tak w stosunku do instytucji jak też osób odpowiedzialnych za wystąpienie określonych nieprawidłowości.

Podobne prace

Do góry