Ocena brak

Rola Banku Światowego w gospodarce światowej

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, popularnie nazywany Bankiem Światowym, wraz z afiliowanymi przy nim: Międzynarodową Korporacją Finansową i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju stanowi największą międzynarodową organizację finansową udzielającą pomocy kredytowej przede wszystkim krajom rozwijającym się.

O jego powołaniu postanowiono jednocześnie z powołaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego na konferencji w Bretton Woods w lipcu 1944. Istnieje jako wyspecjalizowana organizacja ONZ od grudnia 1945 z siedzibą w Waszyngtonie. Członkami banku mogą być kraje należące jednocześnie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Środki na udzielanie pożyczek MBOiR czerpie przede wszystkim z emisji obligacji na rynkach kapitałowych krajów wysoko rozwiniętych, z wpłat gotówkowych krajów członkowskich oraz z własnych funduszy rezerwowych zgromadzonych w ciągu całego okresu istnienia i działania.

MBOiR udziela kredytów jedynie rządom krajów członkowskich lub podmiotom gospodarczym działającym w tych krajach, ale pod warunkiem uzyskania na spłatę tych kredytów gwarancji rządowych. Kredyty udzielane przez MBOiR są przeznaczane z reguły na finansowanie konkretnych przedsięwzięć i projektów, ale również na finansowanie strukturalnych przemian w gospodarkach krajów rozwijających się. Oprócz kredytów MBOiR udziela również fachowej pomocy doradczej, wysyłając do krajów, którym pomaga, swoich ekspertów.

Cele działalności Banku Światowego:

a.odbudowa zniszczonych przez wojnę gospodarek krajów członkowskich

b.popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych na terytorium krajÚ ów członkowskich

c.doprowadzenie do równowagi w wymianie międzynarodowej

d.rozwój przedsiębiorstw lokalnych poprzez dostarczenie im zagranicznych źródeł finansowania

Struktura Banku Światowego obejmuje: Radę Gubernatorów, Dyrekcję Banku, Departamenty Funkcjonalne, Departamenty Operacyjne

Działalność kredytowa Banku Światowego

Działalność kredytowa Banku Światowego skupia się głównie na:

  1. bezpośrednim finansowaniu projektów inwestycyjnych

  2. współudziale w pożyczkach zaciągniętych z różnych źródeł

  3. udzielanych gwarancji rządowych

Rodzaje pomocy kredytowej BŚ

  1. bezpośrednie finansowanie projektów inwestycyjnych

  2. udzielanie gwarancji kredytowych

  3. kofinansowanie, czyli uczestniczenie w pożyczkach zaciągniętych z różnych źródeł

Rodzaje pomocy kredytowej dla Polski:

  1. pomoc bezzwrotna np. szkolenia, konsultacje, doradztwo w zakresie tworzenia podstaw gosp. rynkowej, dotacje dla regionów słabo rozwiniętych

  2. umarzanie długów

  3. ułatwianie dostępu do rynków międzynarodowych

  4. bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Bank Światowy finansował wiele projektów inwestycyjnych w krajach rozwijających się. Coraz większego znaczenia nabiera jego rola jako kata­lizatora przy mobilizacji przez kraje pożyczek i (kredytów) ze źródeł prywatnych i oficjalnych.

Rola taka wiąże się ściśle ze wzrostem współpracy Banku z bankami han­dlowymi i oficjalnymi kredytodawcami.

Polityka kredytowa Banku nastawiona jest na popieranie realizacji programów dostosowawczych, na­kierowanych na rozwój gospodarczy w krajach najbardziej za­dłużonych. Bank Światowy bierze aktywny udział (razem z MFW) w rozwiązywaniu problemów zewnętrznego zadłużenia krajów rozwijających się.

Podobne prace

Do góry