Ocena brak

Rodzaje zastawu

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

= ZASTAW UMOWNY- powstaje na podstawie umowy pomiędzy właścicielem rzeczy (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem), niezbędne jest wydanie rzeczy wierzycielowi, ustanowienie zastawu jest czynności realną

= ZASTAW USTAWOWY – w określonych wypadkach zastaw powstaje na mocy poszczególnych przepisów z mocy samej ustawy, określa się go jako zastaw ustawowy.

= ZASTAW SKARBOWY – powstaje on na podstawie decyzji administracyjnej w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego i zaległości podatkowej oraz deklaracja podatnika stanowią podstawę wpisu do rejestru zastawów skarbowych

Sytuacja prawna zastawcy

Zastawca, który wydał rzecz zastawnikowi, jest pozbawiony prawa korzystania z niej, może natomiast rzeczą rozporządzać i tego uprawnienia nie może być pozbawiony na podstawie umowy. W sytuacji zbycia rzeczy przysługuje mu nadal uprawnienie do zaspokojenia z niej swojej wierzytelności, a w wypadku jej obciążenia korzysta z pierwszeństwa przed prawami powstałymi po jego ustanowieniu

Sytuacja prawna zastawnika

Zastawnik nie ma prawa korzystania z rzeczy oddanej mu w zastaw. Powinien czuwać nad jej zachowaniem w należytym stanie, stosownie do przepisów o przechowaniu za wynagrodzeniem.

Zaspokojenie zastawnika

Realizacja wierzytelności zabezpieczonej zastawem polega na zaspokojeniu się wierzyciela z sumy ze sprzedaży rzeczy zastawionej. Zasadą jest, że zaspokojenie z rzeczy obciążonej zastawem odbywa się na podstawie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Podobne prace

Do góry